احكام وحشيانه و قرون وسطايي بيدادگاههاي اسلامي محكوم است

 

بيدادگاه حكومت اسلامي در يك نمونه تازه حكم به قطع انگشتان دست دو جوان به جرم دزدي داده است. نظامي كه از تمام منافذش دزدي و غارت بيرون مي زند و سران تبهكارش در كاخ هاي سر به فلك كشيده ميلياردي زندگي مي كنند، نظامي كه سرانش گردانندگان اصلي مافياي شكر، پنبه، آهن و چاي هستند، و از اسكله هاي خصوصي خود ميلياردها دلار كالاي قاچاق وارد مي كنند، جوانان محروم و فقير را كه از فرط استيصال و بي آيندگي به راه بزه كاري افتاده اند، به شيوه اي قرون وسطايي مجازات مي كند. بارها گفته شده است كه راه مقابله با آسيب هاي اجتماعي سلاخي قربانيان نيست، بالا كشيدن  از جراثقال ها نيست، شلاق زدن در مجامع عمومي نيست! دست و پا و چشم و گوش بريدن نيست! اما حكومت بحران زده فقها در طول حيات ننگينش هميشه در مواجهه با آسيب هاي اجتماعي پاكسازي صورت مساله را در پيش گرفته است و اكنون كه در سراشيب سقوط افتاده و مرگ خود را انتظار مي كشد، به نام قانون و عدالت، وحشيانه تر از هر زمان سركوب مي كند.

قطع عضو يك مجازات قرون وسطايي است. نماد بربريت و توحش است. تشديد اعتراض عليه چنين احكامي و رسوا كردن رژيم در انظار جهاني بخشي از پيكار در راه سرنگوني استبداد اين رژيم است.

 

شماره 701

 

 

كميته مركزي سازمان كارگران انقلابي ايران _ راه كارگر

 

پنج شنبه 26 دي 1381 _ 16 ژانويه 2003