عليه توحش و بربريت تازه دادگاه انقلاب رژيم به  پا خيزيم!

 

 

 

 

4 جوان ديگر در نوبت ايستاده اند تا به دستور دژخيمان اسلامي به بهانه هايي مانند سرقت و حمله مسلحانه  از سوي دادگاه انقلاب اسلامي قطع عضو شوند. سايت ايران گفتمان اسامي اين جوانان را رضا نظريت، محمد صفوي، مهدي بويري و حسين اميري ذكر كرده است. اين حكم وحشيانه جديد در شرايطي صادر مي شود كه رژيم براي جلب رضايت اتحاديه اروپا ادعا كرده است كه مجازات سنگسار را ديگر اجرا نخواهد كرد. صدور حكم قطع عضو توضيحي است بر اين حقيقت بديهي كه مشكل اساسي جامعه ما نه حذف يك شكل از مجازات وحشيانه و در پيش گرفتن شكل ديگر، كه برچيدين هر گونه مجازات غيرانساني است.

ما مي گوييم آن ماشين جنايت و آدمكشي كه به صدور چنين احكام تبهكارانه اي مبادرت مي ورزد بايد از ريشه و بنياد برافتد . ما مي گوئيم تا نظام تبهكار اسلامي هست، قتل و كشتار و سركوب، چشم دراوردن، دست و پا و گوش بريدن، پرتاب از كوة، حلق آويز كردن از جراثقال، دار زدن در ملاعام و تيرباران هم هست، همچنان كه فقر و فلاكت و تهيدستي هم دائما گسترش  يافته و  قربانيان جديدي براي ماشين سلاخي اين حكومت ارائه خواهد كرد.

ما از همه ايرانيان آزاديخواه مي خواهيم به هر طريقي كه مي توانند ، از جمله با برپايي كارزار گسترده اعتراضي در خارج از كشور، جلوي اجراي چنين حكم وحشيانه اي را بگيرند.

 

كميته مركزي سازمان كارگران انقلابي ايران (راه كارگر)

چهارشنبه  18 دي 1381  و 8 ژانويه  2003