عليه حكم اعدام ساسان آل كنعان و جوانان دربند كردستان به پا خيزيم!

 

دبيرخانه كومله با انتشار بيانيه اي از محكوميت ساسان آل كنعان به اعدام، محكوميت دو نفر ديگر به نام هاي عدنان قادري و عثمان مرادي به ده سال زندان و همچنين محكوميت محمد رستم زاده، نقاش و استاد دانشگاه، اهل بوکان به ۹۱ روز زندان و ۵۰ ضربه شلاق و نگهداري  وي در بند معتادان و روانی های زندان بوکان خبر داده است.

اين اقدامات بخشي از سركوبگري هاي رژيم فقهاست كه در شرايط تشديد بحران فروپاشي و تنش هاي داخلي ميان دسته بندي هاي دروني و افزايش خطر وقوع جنگ در منطقه صورت مي گيرد. اين احكام ظالمانه و ضد بشري دست و پا زدن هاي جنايتكارانه حكومتي است كه تاريخ مصرفش به پايان رسيده و جز تكيه بر سرنيزه راه ديگري براي ادامه بقاي خود نمي جويد.

ما همصدا با ساير نيروهاي انقلابي و مردمي، ضمن محكوم دانستن اين جنايت، به سهم خود از نهادهاي مدافع حقوق انساني مي خواهيم كه رژيم جنايتكار اسلامي را براي عقب نشيني و لغو حكم اعدام در حق ساسان آل كنعان و ازادي ساير دربندان تحت فشار قرار دهند.

 

شماره 702

 

كميته مركزي سازمان كارگران انقلابي ايران _ راه كارگر

 

پنج شنبه 26 دي 1381 _ 16 ژانويه 2003