تحريم انتخابات شوراهای اسلامی شهرو روستا

دومين انتخابات شوراهای شهر و روستا درشرايطی برگزار ميشود که سرکوب نه فقط نيروهای مخالف و دگرانديش بلکه حتی فشار به نيروهای خودی و وفادار به نظام که دارای گرايشات سياسی مغاير با چهارچوب های تنگ مورد نظر جناح حاکم هستند نيزابعادجديدی يافته است. تجربه5سال پس ازدوم خرداد نشان داد که ادعای اصلاح پذيری نظام هيچ نشانی از واقعيت نداشته است. برعکس، سيررویدادها نشان ميدهد که هرچه رژيم جمهوری اسلامی منزوی ترشده و به مرگ محتوم خويش نزديک تر ميشود بيش از پيش متوسل به اهرمهايی چون نظارت استصوابی و ساير اقدامات سرکوبگرانه برای فرمايشی کردن انتخابات ميشود.

بديهی است که درچنين شرايطی انتخابات شورای های اسلامی شهر وروستا درخوش بينانه ترين حالت انتخاباتی است بين دوجناح رژيم و بدون حق انتخاب برای نيروها و کليه شهروندان مخالف و غيروابسته به رژيم و بيش ازهرزمانی در محدوده اخص خوديها. علاوه براين تجربه شوراهای اسلامی همانگونه که انتظارش ميرفت- نشان داده که ازيکسو تبديل به زائده و حيات خلوت جناحهای قدرت شده و ازسوی ديگربه نهادهای فرمايشی و فاقد اختيارات واقعی برای پيش برد مطالبات مردم.

درشرايطی که رويکرد عمومی مردم گذراز هردو جناح و کليت نظام است و جناح اصلاح طلب تلاش ميکند که اين روند را به مسيرتلاشهای باصطلاح قانونی سوق داده و درخدمت اهداف سياسی خویش قرار دهد، و حتی بخشی از جناح طالبانی رژيم از بيم کثرت تحريم کنندگان و درجه انزوا و شکست قطعی ازاحتمال عدم شرکت خود سخن به ميان می آورد و باتوجه به اينکه مساله اصلی اکنون، شکل گيری و بروی صحنه آمدن يک جنبش مستقل سياسی-اجتماعی با سيما و مطالبات مشخص، دربرابر کليت نظام حاکم برای بزيرکشيدن اين نظام است؛ شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نميتواند درخدمت پيشبرد مبارزات مردم قرار گيرد. ازهمين رو سازمان کارگران انقلابی ايران(راه کارگر) به سهم خود، ازمردم و کليه نيروهای مدافع آزادی و مردمسالاری ميخواهد که انتخابات شوراهای شهر و روستا را تحريم کرده و بر تلاش خويش برای سنگربندی و فشرده کردن صفوف خود برای بزيرکشيدن دستگاه مطلقه ولايت فقيه بيفزايند.

کميته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ايران(راه کارگر)

19دی 1381 برابر9 ژانويه 2003