گرامی باد 11 د يماه روز تجديد عهد با شهدای سازمان
يازدهم دي سالروز جان باختن علي رضا شکوهی روز شهدای سازمان کارگران انقلابي ايران(راه کارگر) فرا مي رسد. انتخاب اين روز به عنوان روز شهداي سازمان ما نه به خاطر مقام تشکيلاتي او به عنوان دبير اول سازمان ما بلکه به خاطر اين است که اونزد ما يکی از سمبل ها و نمونه هاي درخشان مبارزه در راه آزادی، دموکراسی و سوسياليسم به شمار مي رود. ياد آوري 11 دي نزد راه کارگريها قبل از هر چيز بزرگداشتي از ياران از دست رفته ماست که " مرگ در تلاش عليه ظلم رابرتر از زندگي بدون آزادي"مي دانستند و تجديد عهد اعضای سازمان است با هم سنگران جان باخته خود در برافراشتن پرچم و برنامه آنان در راه آزادی، دموکراسی و سوسياليسم.
امسال در شرايطي يازده دي فرا مي رسد که جمهوري اسلامي مشروعيت خود را کاملاً از دست داده و دارد کنترل خود را بر اوضاع نيز از دست مي دهد. اميد به اصلاح رژيم نقش بر آب شده و شرايط بين المللی نيز براي رژيم نامساعد شده است. مبارزات کارگران ، جوانان، زنان، دانشجويان، خلقها حلقه محاصره دور رژيم را تنگ تر نموده و تلاش مدافعان آزادي و دموکراسی بارقه اي از اميد را در دل ها شعله ور ساخته است.
سازمان ما با پاسداري از ارزش های والاي کمونيستي و با الهام از عزم استقرار شهدای سازمان مان مبارزه براي سرنگوني جمهوري اسلامي و گسترده ترین آزادی های سیاسی را گام حیاتی, اما اولیه برای رهائی کشورمان وتلاش برای گذار به سوسیالیسم را به عنوان تنها راه رهائی کامل مردم ایران می داند.
ما يک بار ديگر با شهداي سازمان مان پيمان مي بنديم که با تمام وجود در راه اهداف مان مبارزه کنيم و تا تحقق آرمان مشترک همه مدافعان راه آزادي، دموکراسي و سوسياليسم پيکار را ادامه دهيم.

(کميته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ايران(راه کارگر