همصدا با خانواده هاى زندانيان سياسى صداى اعتراض خود را به رژيم كشتار و شكنجه رساتر سازيم

 

در يك اقدام جنايتكارانه تازه، ساسان آل كنعان زنداني سياسي در سنندج به جرم پناه دادن به يك مبارز انقلابي به جوخه اعدام سپرده شده است. اين اعدام در حالي صورت گرفت كه مادر اين زنداني سه روز در تهران تلاش كرد با گزارشگران سازمان ملل ديدار كند و نتوانست و شب هنگام كه به سنندج برگشت، با خبر اعدام فرزندنش روبرو شد. سركوبگران حتي اجازه شركت در تشييع پيكر آل ساسان را به مردم ندادند و خانواده اش  را تهديد كردند كه بايد شبانه جسد را به خاك بسپارند.

اين  وحشيگري تازه حكومت جنايتكار فقها درست زير چشمان گزارشگران سازمان ملل صورت گرفته است؛ اين اعدام در حالي صورت گرفته است كه به گفته بيژن آل كنعان،  نام برادرش ساسان  در ليست هيات گزارشگران حقوق بشر اعزامي به تهران بوده است.

مردم ايران از اين جنايت رژيم اسلامي نخواهند گذشت، همچنان كه از جناياتي كه تاكنون  در حق ساير زندانيان سياسي صورت گرفته گذشت نخواهند كرد. در شرايطي كه رژيم در آستانه فروپاشي قرار گرفته و با بحران همه جانبه روبروست، براي متوقف كردن ماشين كشتار و اعدام آن راهي جز سازماندهي كارزارهاي گسترده در دفاع از زندانيان سياسي، حول شعار آزادي بي قيد و شرط همه زندانيان سياسي و عقيدتي،  وجود ندارد. تجربه نشان داده است كه هر گاه در اين مبارزه سستي و رخوتي حاصل شده گروه تازه اي جان خود را در بيدادگاههاي رژيم شكنجه و اعدام از دست داده اند. خانواده هاي زندانيان سياسي كه عليرغم جو شديد سركوب و خفقان در مقابل هتل لاله تهران تجمع كردند، به همه آنان كه دل در گرو آزادي دارند، راه را نشان داده اند.

ما ضمن حمايت همه جانبه از اعتراضي كه ساعت 10 صبح روز شنبه در برابر هتل لاله در تهران از سوي خانواده ها و بستگان زندانيان سياسي صورت مي گيرد، بار ديگر اعلام مي كنيم:گزارش هيات گزارشگران سازمان ملل  تنها به شرطي مي تواند گزارشي مقرون به واقعيت باشد كه حاصل تماس و ملاقات با خانواده هاي زندانيان سياسي از همه گروهها و تشكل ها و افراد و بازتاب بي خدشه آن باشد. در شرايطي كه گفته مي شود كه كساني را تعمدا از ليست بازديدكنندگان حذف كرده اند، گزارش هيات حقوق بشر سازمان ملل تنها در صورتي داراي وجاهت است كه تسليم اين گونه خواست هاي ضد مردمي نهادهاي قضايي و امنيتي رژيم فقها نشود.

زمان آن رسيده است كه همصدا با زندانيان سياسي صداي اعتراض خود را به رژيم كشتار و شكنجه رساتر سازيم .

 

 

شماره 705

 

كميته مركزى سازمان كارگران انقلابى ايران (راه كارگر)

 

جمعه 2 اسفند 1381 برابر با 21 فوريه 2003