جمهورى اسلامى نظام زندان و شكنجه و اعدام است!

 

 

 

 

 

ايرانيان آزاده!

  به همان گونه كه انتظار مي رفت، رژيم فاسد و تبهكار اسلامي، در شرايطي كه ناچار از پذيرش هيات بازرسي سازمان ملل از زندان هاي كشور شده است، ترفندهاي گسترده اي به كار بسته است تا اين هيات نتواند با زندانيان سياسي فعلي و پيشين ديدار كند. چنانكه بيانيه منتشره از سوي ناصر زرافشان، علي افشاري و جمعي از دانشجويان زنداني سياسي در اوين نشان مي دهد ماموران امنيتي و عوامل قوه قضاييه اجازه ديدار هيات با اين زندانيان را نداده اند، محافل مطلع طرفدار حقوق بشر گفته اند كه هتل لاله در تهران كه محل اقامت گروه بازرسان است عملا در محاصره لباس شخصي ها و نيروهاي امنيتي قرار گرفته تا زندانيان سياسي پيشين نتوانند براي دادخواهي خود را به اعضاي هيات برسانند.

هدف همه اين ترفندها اين است كه جمهوري ريا و تباهي اسلامي و نظامي كه زندان هاي كشور را از آزاديخواهان و معترضان و منتقدان انباشته، بتواند پس از پايان كار هيات ادعا كند كه  در ايران با زنداني سياسي بدرفتاري صورت نمي گيرد.

  حكومتي كه شب و روز در خيابان ها و مجامع عمومي مشغول حلق آويز كردن جوانان مردم است و دست و پا و چشم و گوش مي برد، حكومتي كه شوراي باصطلاح نگهبانش رسما مدافع شكنجه است و مدافعينش از وكيل و وزير دادگستري  آشكارا از شكنجه كردن منتقدان و مخالفان تمجيد مي كنند، قصد دارد با ترفندهاي امنيتي و فريب هيات بازرسان حقوق بشر ادعا كند كه وضع حقوق بشر در ايران بهبود يافته است.

در مقابل اين ترفندها ما هشدار مي دهيم: ماشين جنايت و آدمكشي اين حكومت تا روزي كه به حياتش ادامه مي دهد، بي وقفه به شكار آزاديخواهان خواهد پرداخت. اين حكومت، يك غده بدخيم سرطاني است كه  هرگز و تا واپسين لحظات حياتش از كشتار و شكنجه و اعدام و قصاص و ساير قوانين ضد بشري دست برنخواهد داشت. اين حكومت كه خون هزاران جانباخته راه آزادي و زنداني سياسي و عقيدتي اعدام شده در تابستان 67 را بر گردن دارد، هرگز و لحظه اي نخواهد توانست بدون زندان و زنداني سياسي سپري كند. ما پيش از پايان سفر هيات بازرسان حقوق بشر از ايران اعلام مي كنيم كه مردم ايران، سازمان ها، تشكل هاي اپوزيسيون و همه آزاديخواهان و بشردوستان انتظار دارند كه نتيجه بازرسي هاي كنوني تنها و  تنها محكوميت حكومت اسلامي به خاطر نقض حقوق بشر و تاكيد بر حقايق سركوبگري هاي اين رژيم باشد. اميد كه چنين شود!

 

 

 

كميته مركزي سازمان كارگران انقلابي ايران - راه كارگر

شماره 704

چهارشنبه 30 بهمن 1381 - 19 فوريه 2003