محمد خليلى و ساير دستگيرشدگان روزهاى اخير بايد بى قيد و شرط آزاد شوند!

 

از روز شنبه سوم اسفند كه محمد خليلي، شاعر، مترجم و نويسنده عضو كانون نويسندگان ايران بازداشت شده است تا امروز هيچ خبري در مورد دلايل اين بازداشت و محل زندان وي منتشر نشده است. رژيم مسئوليت اقدامات خود را نپذيرفته است. در اين فاصله اخبار نگران كننده تازه اي رسيده است كه از دستگيري گروهي از هنرمندان اهل سينما، از جمله دستگيري کامبيز کاهه و سعيد مستغاثی، احضار مجدد  پيام فضلي نژاد، علي معلم و محمد عبدي سردبير ماهنامه هنر هفتم، همچنين  بازجويي هاي زنجيره اي از اعضاي كانون و از آن جمله بازجويي از حسن اصغري، نويسنده و قصه نويس حكايت مي كند.

جمهوري اسلامي هرگز به رعايت موازين حقوق بشر پايبند نبوده است و پرونده سازي هاي آن براي اهل قلم، براي دگرانديشان و براي همه آنها كه زير بار زورگويي اين نظام نروند تمامي نخواهد داشت. اين حكومت تا واپسين لحظه حياتش نيز به پيگرد و سركوب و آزار و شكنجه منتقدان، روشنفكران، اهل قلم و آزاديخواهان ادامه خواهد داد.

با اين دستگاه مخوف آدم ربايي، شكنجه و ترور، تنها با گسترش اطلاع رساني و كارزارهاي پردامنه  اعتراضي در دفاع از زندانيان سياسي مي توان مقابله كرد. تنها با بسيج گسترده افكار عمومي مترقي و آزاديخواه و بلند كرد ن صداي اعتراض مي توان اين حكومت وحشي و آزادي ستيز را به عقب نشاند. زمان آن فرا رسيده است كه مبارزه براي آزادي كليه زندانيان سياسي و عقيدتي، از اسارت فراز و فرودهاي حوادث روزمره سياسي بدر آيد و بمثابه جريان نيرومندي در بستر مبارزه براي آزادي و رهايي از چنگال استبداد مذهبي حاكم جاري گردد.

سازمان كارگران انقلابي ايران، راه كارگر، ضمن ابراز نگراني از ادامه بازداشت محمد خليلي، خواهان آزادي بي قيد و شرط وي و كليه دستگيرشدگان حوادث اخير است.

 

شماره 706

 

كميته مركزي سازمان كارگران انقلابي ايران (راه كارگر)

 

يكشنبه 11 اسفند 1381 و 2 مارس 2003