پيام تسليت كميته مركزي  سازمان كارگران انقلابي ايران ( راه كارگر)

 

 

                              به مناسبت فوت مادر رياحي ها !

                                            

 ما در رياحي ها , مادر صادق, جعفر و علی رياحي از زندانيان سياسي دو رژيم شاه و ولايت فقيه, در آستانه سال جديد از ميان ما رفت . صداي فرياد او در نزديك به سه دهه از اعتراض به ستم و آزادي كشي در رژيم هاي شاه و ولايت فقيه خاموش شد.  صدايي كه همواره طنين پايداري و مقاومت و قوت قلب درميان  خانواده هاي زندانيان سياسي و  در مراسم مختلف اعتراضي آنان و تاييد آرمانخواهي فرزندانش در مبارزه در راه آزادي و برابري بود.   سازمان ما جاي خالي مادر رياحي را به خانواده او و به خانواده بزرگ زندانيان سياسي, كه خبر خاموشي او را وسيعا منتشر كرده اند, و به خانواده رزمندگان راه آزادي و برابري و به اعضاي سازمان  و هم رزمان صادق, جعفر و علی تسليت ميگويد.                                                            

 

 

        كميته مركزي سازمان كارگران انقلابي ايران ( راه كارگر)

                              

                                 2 فروردین 1383