اول ماه مه امسال را به جنبش همبستگي بين المللي كارگري  براي صلح و حق زندگي تبديل كنيم

 

 

  كارگراان ما امسال  در شرايطي به استقبال اول ماه مه  ( روز هم بستگي جهاني كارگري ) مي روند كه  جهان چشم به خطري دوخته است كه زندگي آن ها را در معرض تهديد جدي قرار داده است .خطري كه ميتواند با يورش ويرانگر مزدوران جنگ طلب سرمايه جهاني به كشور ما , نظير آن چه در عراق به وقوع پيوست, با قتل عام مردم بي دفاع و ويراني شهرها و امكانات اقتصادي نه تنها حاصل تلاش انساني نسل ها دراين كشور را به نابودي بكشاند بلكه امكانات زندگي را براي نسل هاي بعدي نيز به زير سوال ببرد. آن هم در حالي مردم ما جانشان از بيش از دو دهه ويراني و تباهي رژيم سياه استبداي اسلامي به لب رسيده و تحمل ويراني و تباهي  به مراتب  وسيع تر و پر دامنه تر از اوضاع تحمل ناپذير كنوني را ندارند. خطري كه جز تكيه هر چه بيشتر و وسيع تر  برجنبش همبستگي جهاني براي صلح و مبارزه هرچه گسترده تر و هر چه قاطع تر براي سرنگوني رژيم اسلامي  راهي براي مقابله با آن وجود ندارد . چرا كه مقابله با خطر  جنگ تنها با تكيه بر نيروي كارگران و زحمتكشان ما ميسر نيست و چرا كه رژيم اسلامي  خود مهم ترين عامل برا ي دادن بهانه به  جنگ طلبان سرمايه جهاني براي حمله و كشتاردر كشور ما و مهم ترين عامل در تضعيف مقاومت  مردم براي تدارك توده اي  در برابر اين خطر مي باشد. رژيمي كه مردم زحمت كش را با گرسنگي  و فقر و بيكاري به ذلت كشانده , آن ها را از حق تصميم گيري درباره سرنوشت شان محروم كرده و با سياست هاي ماجراجويانه خود در آستانه جنگي ويرانگر قرار داده است .

 اين  جنبش بي ترديد با مبارزه كارگران ما:

 

_ در برابر خطر بيكاري توده اي كه با ركود كامل توليد و ورشكستگي اقتصادي در برابرشان قرار گرفته

_براي پرداخت دستمزد هايشان كه گاه تا دو سال تمام است كه پرداخت نشده

_ و براي ارتقاي دستمزدهايشان  كه در سطح حد اقل  كنوني حتي كفاف يك سوم هزينه ها و حتي در سطح زير خط فقر را هم نميكند

_در برابر بيكاري ميليون ها نفر از جوانان شان كه هيچ روزنه اميدي براي اشتغال و زندگي شرافتمندانه انساني برايشان باقي نمانده

_ و براي تامين زندگي ميليون ها نفر از زنان تك سرپرستي كه عهده دار تامين هزينه هاي زندگي خانواده و فرزندانشان شده اند وبيكاري و فقر و فلاكت اقتصادي راهي جز تباهي جسم و جانشان برايشان باقي نگذاشته

 _ براي حق اعتراض  و اعتصاب و آزادي ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري  تقويت خواهد شد و بهانه را از مزدوران و چكمه پوشان سرمايه جهاني براي تهاجم نظامي به كشور ما در پوشش رهايي مردم از شر رژيم استبدادي و تروريستي اسلامي خواهد گرفت .

مبا رزي كه در حال حاضر با حركت هاي بزرگ كارگري در هر روز در سال گذشته و با فرا رفتن از مرز كارخانه ها و هدف قرار دادن نهاد هاي حكومتي به شورش هاي شهري كارگران و مردم محروم , نظير آن چه هم اكنون در بهشهر در جريان است ارتقا يافته و مي رود تا بساط جهنمي اين رژيم فقر و فلاكت و استبداد را در هم بپيچد.

 مبارزه كارگران ما البته هنوز پراكنده است و به جنبش عمومي كل كارگران و با خواست هاي واحد يك طبقه , از كارگران صنايع بزرگ گرفته تا كارگاههاي كوچك شهري و روستايي و خدماتي و صنعتي تبديل نشده است . جنبشي كه ميتواند با پيوبد با مبارزه آزادي خواهانه دانشجويان و روشنفكران و با استفاده از فشارهاي بين المللي به رژيم اسلامي , نظير استفاده از فشارهاي سازمان جهاني كار, خود را تقويت كرده و گسترش دهد .

براي نيرو رساندن به جنبش صلح و مقابله موثر با خطر جنگ , براي رهايي از شر گرسنگي و فقر وبيكاري , برا ي رهايي ازشر رژيم استبدادي اسلامي و  براي دفاع از حق زندگي و شهروندي به مبارزه كارگران و سازماندهي و تقويت نيروي آنان و برگزاري مراسم مستقل اول ماه مه امسال , مراسم پيوند با جنبش كارگري جهاني براي صلح و حق زندگي ياري رسانيد .

                                      

                                   سازمان كارگران انقلابي ايران ( راه كارگر)                     

                                                 پنجم ارديبهشت 1382