گرامی باد اول ماه مه (11اردیبهشت ) روزجهانی همبستگی طبقاتی کارگران !

 

کارگران رزمنده ایران !

اول ماه مه ( 11 اردببهشت ) روز جهانی همبستگی طبقاتی کارگران ، بر شما خجسته باد !

 شما سال گذشته را با افتخار و با افزایش تلاش تان برای برپایی  پایه های همبستگی طبقاتی در میان خود و با اعلام ابجاد تشکل های مستقل و ازاد کارگری در پی سالها مبارزه پی گیر و بی امان ، پشت سر گذاشتید. ان هم در شرایطی که سرکوب قرون وسطایی رزیم اسلامی سرمایه داران ، با بن بست و تسلیم اصلاح طلبان و نیز به بهانه تهاجم نظامی امریکا ، تشدید شده است. سرکوبی که سران رزیم اسلامی برای بقای جهنمی نظامی به کار گرفته اند که در ان کارگران ناگزیر میشوند تا برای تامین حداقل هزینه های زندگی و سیر کردن شکم خانواده شان ،

" کلیه " فرزندانشان را به حراج بگذارند، چرا که حتی اگر دو برابر حداقل دستمزدی که رژیم تعیین نموده دریافت کنند باز در زیر خط فقر بسر خواهند برد . زیرا که ورشکستگی و ویرانی اقتصادی و رکود تولید ، اصل اشتغال را برای بیش از نیمی از جوانان این کشور و امنیت شغلی را برای نود در صد انها که شغلی دارند از بین برده است. این فقر و فلاکت و تاراج عمومی از ان جهت به خدمت گرفته شده است که سران رزیم اسلامی و اقا زاده هایشان بتوانند با  بکار گیری قدرت و سازماندهی اقتصاد انگلی و دلالی به ثروت های افسانه ای دست یافته و در رده های اول میلیاردرهای جهان قرار گیرند.  

در حال حاضر- به این شرایط تحمل ناپذیر کنونی ، خطر نفرت بار تهاجم نظامی امریکا هم افزوده شده است، که بخشا از ماجراجویی های رزیم اسلامی ناشی میشود و معنایی جز کشتار عمومی و دهه ها درد و رنج و اوارگی و جنگ  برای کارگران و زحمتکشان و مردم ستم دیده ما ندارد.  نه سران رزیم اسلامی که برای تاراج ثروت های ملی ، مردم زحمتکش و ازادیخواه را در ایران به زنجیر کشیده اند و نه سران رزیم امریکا که به بهانه دمکراسی ، ولی با هدف تاراج همین ثروت ها و منابع ملی ما  نقشه تنگ تر کردن  حلقه اسارت و بندگی ملت های محروم و رنج دیده این منطقه را به پیش می برند، ابایی از جنگ و کشتار عمومی ندارند.  چرا که هر دو سوی این دو جبهه به اردوی واحدی تعلق دارند که در ان چیزی جز ثروت اندوزی و غارت مردم زحمتکش  حکم نمی راند.

تردیدی نیست که کارگران و زحمتکشان ما نفعی در توطیه شوم جنگی که برای انها تدارک دیده شده است ندارند ، چرا که در هر حال چیزی جز فقر و فلاکت بیشتر ، کشتار و اوارگی و حقارت و درماندگی بیشتر نصیب شان  نخواهد شد .

 تردیدی وجود ندارد که انها به همان میزان  که مبارزات  روزمره خود برای یک زندگی شرافتمندانه و انسانی و برای رهایی از فلاکت و حقارتی که رزیم اسلامی سرمایه بر انها تحمیل کرده را گسترش می دهند ، به همان میزان نیز قادر خواهند بود خطر تهاجم نظامی امریکا به بهانه صدور دمکراسی و یا دفاع از حقوق اقلیت های ملی و یا مذهبی را کاهش دهند.

کارگران و زحمتکشان ایران می توانند و شایستگی انرا دارند که حق تعیین سرنوشت خویش را ، با سازماندهی اتحاد و همبستگی در میان نیروهای خود ( از هر رنگ و نژاد و مسلک و مذهبی ) به کف آورند و جامعه ای مبتنی بر ازادی و برابری  و به دور از هر گونه استثمار و تبعیض طبقاتی ، جنسی و ملی  بنا کنند.

در راستای این هدف بزرگ ،  بیائیم دوش بدوش یکدیگر ، روز اول ماه مه  ، روز جهانی طبقه کارگر را به روز اتحاد و همبستگی  کارگران و زحمتکشان  ایران ، به روز تلاش همه جانبه برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری ، به روز مبارزه برای برخورداری همگان از یک زندگی شرافتمندانه و انسانی ، به روز اعتراض  به شرایط سرکوب و بردگی و تبعیض رزیم اسلامی سرمایه و نیز خطر تهاجم نظامی  امپریالیستی امریکا  تبدیل کنیم .

 

                زنده باد روز اول ماه مه ،  روز همبستگی جهانی کارگران !                               

                              زنده باد ازادی! زنده باد برابری   !

                                                                                                           

                                          

            کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)

                            

                                                         8 اردیبهشت 1384