از کارزار " فعالین سیاسی داخل کشور" برای مخالفت با

مداخله امپریالیستی ، پشتیبانی کنیم !

 

بیش از 700 تن از فعالین سیاسی چپ ، آزادیخواه و ضد امپریالیست داخل کشور با صدور بیانیه ای ، ضمن عطف توجه به شرایط سیاسی حساس ایران و تاکید بر ضرورت تقویت پیکار مردم ایران برای دست یابی به آزادی ، نسبت به مداخله کشورهای امپریالیستی در امور ایران و بویژه تهاجم امریکا به کشورمان هشدار

داده اند .

در بخشی از این بیانیه آمده : " مردم ايران در دو دهه گذشته، بيشترين بها را برای كسب آزادی پرداخته اند و به رغم صدمات فراوان ، كشتارهای دهه 50 و 60، قتل های زنجيره ای، سرکوبی کارگران، زحمتکشان و زنان و... برای بدست آوردن حقوق انسانی خود هيچ گاه از پای ننشسته اند. با اين همه، هر گونه مداخله نيروهای خارجی و قوای نظامی امپرياليستی را، كه با مطامع خاص گسترش مناطق نفوذ خود صورت می گيرد، محكوم می كنند. " در پایان این بیانیه هم تاکید شده که : " مردم ايران كه خاطرات كودتای 28 مرداد و مسائل ايران كنترا را از ياد نبرده اند، بخوبی می دانند كه چگونه راه آزادی و حاكميت خود را از ميان مشكلات پيش رو باز كنند. مردم ايران ضمن حمايت از جنبش ضد جنگ، دوستی و همياری همه ملت ها و آزادی خواهان سراسر جهان را برای كسب آزادی خواستارند. و دخالت دولت های متجاوز را در اين زمينه محكوم می كنند. "

سازمان ما ضمن حمایت از این کمپین ضد امپریالیستی فعالین ترقیخواه داخل کشور ، از همه نیروهای چپ ، دمکرات و مستقل ایران و جهان دعوت میکند که ضمن گسترش حمایت خود از مبارزات اکثریت ستمکش جامعه برای دستیابی به آزادی و برابری و برای بزیرکشیدن رژیم اسلامی سرمایه ، به کارزار مخالفت با مداخلات امپریالیسم جهانی به سرکرده گی امریکا در سراسر جهان از جمله ایران بپیوندند و با صدایی رسا اعلام دارند که رهایی مردم ایران تنها از طریق مبارزات و انقلاب عادلانه خود آنها امکان پذیر است و هیچ قدرت خارجی ، آزادی را از طریق مداخلات نظامی ، سیاسی و اقتصادی خود برای زحمتکشان کشورمان به ارمغان نخواهد آورد . باید قاطعانه در برابر آن بخش از اپوزیسیون راست و بورژوایی ایران که خواستار جلب مداخله امریکا در امور کشورمان و تکرار سناریوهای افغانستان و عراق در ایران هستند ، ایستاد و شعار مخالفت با هر نوع مداخله خارجی ( و در واقع دفاع از استقلال و حق تعیین سرنوشت مردم کشورمان بدست خودشان ) را در کنار شعار " نان ، آزادی ، برابری " به پرچم جنبشهای اجتماعی تبدیل نمود .

سازمان ما اعتقاد دارد که مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و تلاش برای استقرار دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران از مبارزه با هر گونه مداخله امپریالیستی ( خواه نظامی و خواه غیرنظامی ) جدایی ناپذیر است . عملکرد دولتهای امریکا و نهادهای کلیدی آن همچون سازمان سیا و پنتاگون ، در تاریخ کشور ما و دیگر کشورهای جهان ، نشان داده که نه تنها حامی دمکراسی و عدالت نبوده ، بلکه نقش به سزایی در حمایت از چند دوجین رژیمهای ارتجاعی و استبدادی جهان بویژه خاورمیانه داشته است .

از این رو نمیتوان خود را یک دمکرات واقعی دانست ، اما از مبارزه با امپریالیسم خودداری ورزید و بدتر از آن ، یکی از عاملین اصلی سیه روزی اکثریت مردم جهان را ناجی ملل تحت ستم پنداشت .

 

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

 

8 اردیبهشت 1384 28 آوریل 2005

 

www.rahekargar.net

orwi-info@rahekargar.net