احكام بيدادگاه اسلامى در حق نيروهاى ملى، مذهبى محكوم است

 

بيدادگاه رژيم تبهكار اسلامي در يك اقدام تازه 15 تن از نيروهاي ملي، مذهبي را به يك قرن زندان محكوم كرده است. اين حكم يك ماه پس از آن صادر شده است كه اين نيروها با انتشار بيانيه اي بر وفاداري خود به حفظ نظام وانجام اصلاحات در چهارچوب آن تاكيد كرده اند. همراه با اين حكم تهديد نويسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران و فعالان منتقد به مرگ، حمله و هجوم به شبكه هاي اينترنتي و بستن شبكه ها، آدم ربايي و جلب افراد و سازمانگران نارضايتي ها، دستگيري ها و سركوب پردامنه كارگران و معلمان معترض و نمايش خياباني اعدام هاي گروهي در ملاعام دوباره شدت يافته است. روزي نيست كه خبري از وحشيگري تازه اي انتشار نيابد. علي خامنه اي دوباره به صحنه آمده است و با صراحت ابلهانه اي كه ويژه همه ديكتاتورهاي رو به مرگ است در توجيه موج تازه بگير و ببندها گفته است:" تنها راه علاج در برابر زياده‌خواهي‌ها و زورگويي‌هاي آمريكا، مستحكم‌كردن ساخت داخلي نظام و كشور است."

مافياي حاكم در شرايطي كه كشور در محاصره آمريكا قرار گرفته است، راه مقابله با تهديدات آمريكا را در گسترش سركوب داخلي و بريدن زبان ها و قلم ها  يافته است. يك قرن زندان براي نيروهاي ملي، مذهبي پيام روشن مافياست به آن نيروهاي سياسي كه همچنان در جستجوي راههايي براي پل زدن بر شكاف پرناشدني ميان مجموعه مردم با مجموعه حاكميت در مقابله با تهديدات خارجي و گذار به دموكراسي  بوده اند. دستگاه تبهكار و منفور ولايت فقيه با اين سركوب ها و پيگردها با صراحت مي گويد كه هرگز به اراده مردم براي تعيين سرنوشت خود گردن نمي نهد و تا آخرين لحظه حيات همچنان ماشين كشتار و سركوب را براي حفظ خود به خدمت خواهد گرفت. نظام جمهوري اسلامي حتي زماني كه كشور در محاصره قرار گرفته و در چنبره بحران عميق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي دست و پا مي زند، گامي به نفع دموكراسي به عقب نخواهد گذاشت.

مردم ايران در برابر اين تهاجم لجام گسيخته با گسترش نافرماني مدني، اعتراض و اعتصاب پاسخ خواهند د اد. در برابر اين حكومت نمي توان براي آزادي  به طور يكجانبه هزينه پرداخت و در برابر سركوب روش انفعال و تسليم در پيش گرفت كه بايد تلاش كرد  هزينه اي سنگين تر بر آن تحميل كرد و هر حلقه از سركوب را به مبنايي براي گسترش اعتراض عليه كليت اين دستگاه مافيايي و پوسيده تبديل نمود. مافياي آبروباخته حاكم بايد عملا بفهمد كه ديگر قادر نيست هر زمان اراده كند مخالفان و منتقدان خود را قلع و قمع نمايد و بايد آماده پرداخت هزينه هاي آن باشد.

ما ضمن محكوميت شديد احكام بي دادگاه رژيم تبهكار اسلامي، همه نيروهاي سياسي دمكرات و آزاديخواه  ايران را به همسويي در پيكار براي آزادي و دمكراسي و سرنگوني اين نظام فرا مي خوانيم.

 

 

شماره 710

 

 

كميته مركزي سازمان كارگران انقلابي ايران، راه كارگر

23 ارديبهشت 1382 و 13 ماي 2003