پيام تسليت ، بمناسبت درگذشت بهروز رحیم زاده اسکویی 

 

با كمال اندوه و تاسف خبر دار شديم كه مهندس بهروز رحيم زاده اسكويي برادر بزرگ رفيق عزيزمان جواد؛ روز دوشنبه 2 ماه مه2005 به دنبال يك بيماري طولاني دربيمارستاني در شهر هانوور آلمان درگذشت.

     بي اغراق مرگ مهندس بهروز دل همه كساني را كه با او از دور و نزديك آشنا بودند به درد آورد ، زيرا  بهروز عاشق انسان بود و هرجا كه كسي مشكلي داشت و نياز به كمك ، بهروز بي دريغ به او كمك مي كرد. بويژه پناهندگان و مهاجرين كه در بدو ورود به دليل نا آشنايي به زبان و مقررات آلمان دچار مشكل بودند وي را پشتيبان و ياوري صميمي و فداكار مي يافتند. ازاينروهمه آنها كه بهروز را مي شناختند نمونه هاي فراوان از فداكاريها و ياريهاي بیدریغ او به افراد مختلف را به ياد دارند و بي ترديد اومانيسيم و انسان دوستي را خصلت برجسته بهروز مي دانند.

ما درگذشت بهروز عزيز را به رفيق عزيزمان جواد و اعضاي خانواده و فاميل اين انسان شريف و فداكار از جمله به دکتر رحیم رحیم زاده اسکویی در ایران از صميم قلب تسليت مي گوييم و خود را در غم و اندوه آنان شريك مي دانيم.

                        

                           با اندوه و احترام:

                   كمبته مركزي سازمان كارگران انقلابي ايران( راه كارگر ) 

                                             پنجم  ماه مه 2005