دستگيری نيروهای مجاهدين خلق در فرانسه را محکوم می کنيم !

 

روز سه شنبه 17 ژوئن ، پليس "ضد تروريست" فرانسه در يک اقدام سراسری به 13 محل اقامت رهبری و اعضای سازمان مجاهدين خلق هجوم برده و حين بازرسی و ضبط اسناد، مدارک و کامپيوترهای موجود در محل، بيش از 150 نفر از اعضای اين سازمان را بازداشت نمود. ماموران سازمان اطلاعات فرانسه، رهبری اين عمليات را بعهده داشتند و بدستور ژان لوئی بروگز، قاضی عمليات ضد تروريستی فرانسه، مبادرت به دستگيری مريم رجوی و ديگر اعضای سازمان مجاهدين کردند.

دولت فرانسه اين اقدام را گامی در جهت مقابله با "تروريسم" دانسته و سازمان مجاهدين خلق را متهم به آماده کردن مقدمات عملياتی تروريستی در خاک فرانسه کرده است. اما واقعيت اينست که اين رژيم جمهوری اسلامی ايران بوده است که اساساً عامل و بانی بسياری از عملياتهای تروريستی عليه مخالفين سياسی اش در اروپا و خصوصاً فرانسه بوده است. به اين لحاظ اگر دولت فرانسه در مبارزه با تروريسم جدی است، می بايست سفارتخانه ها و لانه های جاسوسی رژيم اسلامی را ببندد و از حمايت و بند و بست با اين رژيم دست بردارد.

سازمان کارگران انقلابی ايران راه کارگر مستقل از نظراتش نسبت به سياستهای سازمان مجاهدين و نقش مخرب آن در مبارزه ميليونی مردم ايران برای آزادی ، برابری و سکولاريسم، اين اقدام دولت فرانسه را محکوم می کند و ازحق فعاليت سياسی مجاهدين به عنوان يکی از پايه های ميثاق جهانی حقوق بشر دفاع می نمايد.

 

سازمان کارگران انقلابی ايران راه کارگر

18 ژوئن 2003