عملیات انفجاری وتروریسم کوردراهواز و تهران را قویا محکوم می کنیم!

 

زنان و مردان آزادیخواه ایران :

 

عملیات انفجاری و بمب گزاریهای ابهام برانگیزی که ازامروزصبح یکشنبه 22 خرداد 1384 درچندین نقطه شهر اهواز و بعداز ظهر درخیابان هاو میادین کلان شهرتهران نظیر : ( خیابان دماوند خیابان 17 شهریور تهران خانی آباد تهران امام خمینی و میدان ولیعصر بالاتر از خیابان طالقانی ) رخ داد. نگرانی شما و ما را برانکیخته است.

این عملیات تروریستی ، نشان از بی ثباتی آنانی دارد که ازروند مبارزات شما دلنگرانند و درصدد این می باشند تا جامعه را ازامکان خبررسانی موثرنسبت به جسارت رودررویی های شما با کلیت رژیم بی اطلاع نگه دارندو آنرا تحت الشعاع این خرابکاری ها قراردهند!.

ازنظرما امروزمبارزات توده میلیونی زنان ، جوانان و دانشجویان ، کارگران و رنجبران کشور ، بیش ازهرزمانی ، به شیوه مبارزه آگاهانه وروش های دورازخشونت نیازوافردارد . دراین میان تنها آنانی ازخشونت و به التهاب کشاندن جامعه سود می جویند ، که موقعیت خود را درخطردیده وبرای انحراف افکارعمومی جامعه ازروند واقعی مبارزات ، برای حدت بخشیدن به سرکوب و اعمال خشونت گسترده به کانون های اصلی اعتراضات و اعتصابات ، همچون گذشته به این سلسله خرابکاریها نیازمندند!!

برما پوشیده نیست که این اقدامات کور-- از جانب هرکسی که صورت گرفته باشد -- با منافع کل رژیم و یکدست نمودن آن درسرکوبگری مبارزات تان همراه است وهمین حکومتگران را وا می دارد با بحرانی جلوه دادن اوضاع سیاسی امروزکشور یا با آفریدن کانونهای ناامن درجامعه ، عرصه رابرفعالیت های سیاسی و خیابان آمدن ها ببندند تاجو خفقان، ارعاب و سرکوب را بیش ازپیش برمردم ایران تحمیل کنند.

درچنین شرایطی که جامعه ، خود را آماده تحریم فعال انتخابات می سازد ، حکومتگران مصرند در قبال بی ثباتی اوضاع و هراس درمردم نسبت به شرایط موجود ، وحدت کاذبی را تبلیغ کرده و احساسات عمومی را برانگیزاند و در نوع خود، همگان را برای حضورپرشکوه تر، به پای صندوق رای خود فراخوانند.

سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر، ضمن پشتیبانی ازبه خیابان آمدن جسارت آمیز زنان ودختران جوان ، فعالین تشکلهای مستقل زنان و" ان ، جی ، او" ها درروزیکشنبه 22 خرداد درمقابل دانشگاه تهران ، اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و تجمع خانواده های آنان دربرابرزندان اوین ٍ تجمعات خیابانی معلمان و کارگران درمیدان حسن آباد وپشتیبانی ازفراخوان کانون نویسنده گان ایران ، جهت تجمع وگردهمآیی اعتراضی با تحصن کننده گان ازساعت 4 تا 6 بعد ازظهرروزسه شنبه 24 خرداد 1384 دربرابردرب بزرگ زندان اوین وغیره ، این سری عملیات کوروپرشتاب و دلهره آمیزرا ، صرفنظرازهرنیتی که کننده کان آن داشته باشند و ازجانب هرگروه خودسر، وامانده و قدرت طلبی و با هرهدف و قصدی که انجام گرفته باشد ، قویا محکوم می نمایدو خود را درنگرانیهای همه میارزین سهیم می شمارد . ما بر آنیم که همه مخالفین کلیت نظام ، تنها با حضورخویش درصحنه رودررویی ها می توانند ، حکومت را برحکومتگران نا ممکن سازند!

کمیته مرکزی سازمان انقلابی کارگران ایران راه کارگر

22 خرداد 1384 برابر 12 جون2005