بار دیگر به مضحکه انتخاباتی رژیم نه بگوئیم

 

 

دور دوم مضحکه انتخاباتی ریاست جمهوری اسلامی درجمعه سوم تیر ماه بر گزار می شود . مضحکه انتخاباتی دور دوم در شرایطی برگزار می شود که رسوایی برگزار کنندگان این انتخابات عالم گیر شده و حتی حجت الالسلام کروبی را نیز به فغان و اعتراض وا داشته و قالیباف و معین و رفسنجانی را نیز به غرولند در اعتراض به دخالتهای دفتر رهبری و فرزند ارشدش و دخالتهای سپاه و بسیج و نظامیان و شورای نگهبان و دستگاه قضایی!

 

تحریم دور اول انتخابات رژیم و خالی ماندن صندوقهای انتخاباتی آن و اعتراضات گسترده مردمی بیش از انتخابات علیه کلیت رژیم اسلامی و اعلام تحریم فعال انتخابات فرمایشی که در جشن فوتبال و اعتصابات زندانیان سیاسی اوین و گوهر دشت و دانشجویان بسیاری از دانشگاههای سراسر کشور و در اعتراض گسترده زنان و کارگران در مقابل دانشگاه تهران و استادیوم آزادی و دهها و صدها نمونه دیگر منعکس شد، چنان رژیم اسلامی را دچار بحران و تشویش کرد که انتخاباتی رسواتر از همه انتخابات دیگر بر پا کرد. انتحاباتی با تقلبات آشکار و دخالتهای سازمانیافته دستگاه سرکوب حکومتی، انتخاباتی که دو قاتل ، دو جانی، دو تروریست و دو چهره حکومت اسلامی را به نمایش انتخاباتی دور دوم فرستاده است .

 

اینک در دور دوم این مضحکه که انتخابات بین آمر و مأمور قتلها و ترورها ، بین فاشیسم مذهبی و فالانژیسم حزب الهی ، بین عالی جناب سرخ پوش و چاقو کش انصار است ؛ تنها با تحریم و نه آشکار می توان به این توهین آشکار و تجاوز به حق مردم جواب داد و با اعتراضات گسترده و تحریم فعال سازمانگران این مضحکه را رسوا کرد و طرفداران دخالت در این مضحکه را با هر اسمی منزوی کرد.

 

سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر همه مردم ایران را دعوت می کند که بار دیگر صندوقهای انتخاباتی رژیم را خالی گذارند و برای آخرین بار به این سیاست انتخاب بین بد و بدتر نه بگویند . مردم ایران شایسته آنند که در آزادی و برابری زندگی کنند . مردم ایران شایسته آنند که خود سرنوشت خویش را بدست گیرند . برای این کار در اولین گام با تحریم مضحکه انتخاباتی رژیم، به فاشیستها و قاتلین فرزندان مردم، به دزدان اموال و ثروتهای عمومی کشور، به چاقو کشان و قداره کشان دستگاه حکومتی، روز جمعه سّوم تیر ماه نه خواهند گفت .

 

 

زنده باد آزادی، زنده باد برابری

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر

20ژوئن