پیام همبستگی به ایرانیان آزادیخواه شرکت کننده دراعتصاب غذای هانوفر ( آلمان )

 

همرزمان عزیز !

بهترین درودهای ما را بپذیرید . اقدام تحسین برانگیز شما در همبستگی با زندانیان سیاسی دلاور کشورمان و در حمایت از تظاهرات هزاران تن از مردم در برابر زندان اوین را میستائیم و برای شما آرزوی موفقیت و پیروزی میکنیم .

طی روزهای اخیر در دیگر شهرهای محل سکونت ایرانیان تبعیدی نیز آکسیونهای متعددی چه در حمایت از زندانیان سیاسی و چه در حمایت از جنبش زنان و جنبش تحریم " انتخابات " صورت گرفته که نقش موثری در بازتاب خواستها و مبارزات مردم ایران داشته اند . حرکت پرشور شما نیز در صورت انعکاس کافی در رسانه ها و افکار عمومی آلمان ، میتواند سهم مفیدی در این کارزار سراسری ایفا کند.

سازمان ما  ضمن همبستگی با شما ، امید دارد که مردم ایران در سایه این مبارزات ، بتوانند موجبات رهایی زندانیان سیاسی  از چنگال دژخیمان رژیم اسلامی را فراهم کنند .

 

 

                                   سرنگون باد جمهوری اسلامی

                              زنده باد آزادی ، زنده باد برابری

 

              کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

 

                                              14 ژوئن 2005