درسوگ مادرِرفيق پرويز

 

              مطلع شديم که مادرِرفيقِ عزيزمان پرويز، دراثربيماری درايران درگذشته است .      
       مادرِپرويز، زن زحمتکش وفداکاری بودکه رنج ايام زندان رفيقِ مان پرويز رادرزندان های ستم شاهی و آواره گی وتبعيدناگزير، فرزندخود پرويز را دردوران رژيم ضدانسانی جمهوری اسلامی هم تامل کرده وبجان خريده وچشم براه اوبوده است ۰

     مادرِ پرويز بمانند يکی ازهزاران مادرمانده گاری درذهن مان خواهد ماندکه هيچگاه درافشاء دونظام شاه وشيخ ، مُهرخاموشی برلب خودنداشت .
    
 همه رفقای راه کارگر، مرگ اين مادرشريف راازصميم قلب به رفيق پرويز وهمسرش و اعضاء محترم خانواده وبستگان آن عزيزدرايران تسليت گفته وخودرادرغم ايشان شريک می دانيم ۰

 

       با اندوه فراوان : سازمان کارگران انقلابی ايران ــ راه کارگر


 چهارشنبه ۲۵ خرداد، ۱۵ ژوئن ۲۰۰۵