از تظاهرات ايستاده دراعتراض به حضور نمایندگان خانه کارگر دراجلاس سازمان جهانی کارحمایت کنیم!

 

کارگران و زحمتکشان ایران !

قراراست در روز 14 ژوین تظاهرات ايستاده ای از جانب فعالین کارگری و با حمایت سازمان ها ی گوناگون دراعتراض به حضور نمایندگان" خانه کارگر" درنود و سومین اجلاس سازمان جهانی کار، درشهرژنو برگزارشود.

سازمان ما ا ز این حرکت اعتراضی و هم گام با تشکل های مستقل کارگری درایران پشتیبانی می کند. همان طور که " کمیته پیگیری ایجاد تشکل های ازاد و مستقل کارگری در ایران " و" کمیته هماهنگی ---- " و" هیات موسس سندیکای کارگران شرکت واحد" اعلام کرده اند :

اولا - بازهم كساني به عنوان نمايندگان طبقه كارگرايران دراجلاس سازمان جهانی کار شركت مي كنند كه درهيچ انتخابات دموكراتيكي به عنوان نماينده برگزيده نشده اند و

ثانیا آن ها (حسن صادقي و پرويزاحمدي پنجكي) ازجمله كساني هستند كه در روز19/2/84 درحمله به مركز سنديكايي و سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوس راني تهران ، ضرب و جرح فعالان سنديكايي و تخريب آن مكان دخالت مستقيم داشته اند و پرونده قضايي اين حادثه كه نامبردگان جزء متهميان رديف اول هستند، هم اكنون در حوزه ي قضايي منطقه ي 11 تهران ، مراحل قانوني خود را طي مي كند.

ثالثا- کارگران ایران نیزموضع خود را نسبت به این آقایان و سازمان به اصطلاح کارگری شان یعنی" خانه کارگر" و" شورا ها ی اسلامی" - با تحریم مراسم فرمایشی دولتی امسال که توسط این آقایان سازمان داده شده بود، نشان داده اند.

از این رو جایی برای سازش ها ی پشت پرده وغیرقانونی بین" سازمان جهانی کار" و نمایندگان" شوراهای اسلامی" و " خانه کارگر" به عنوان بازوهای سرکوب رژیم اسلامی درمحیط های کارگری وعوامل شکنجه و آزار فعالین کارگری و سرکوب تشکل های مستقل کارگری باقی نمانده است.

سازمان ما این سازش را که مغایرمقاوله نامه های سازمان جهانی کارو درپی بده بستان های سیاسی این سازما ن وهم گام با نهاد های مالی جهانی با رژیم اسلامی صورت می گیرد را محکوم نموده و خواهان به رسمیت شناخته شدن حقوق کارگران ایران و نمایندگان واقعی و تشکل های مستقل کارگری آن ها هستیم وازاقدام فعالین کارگری درتجمع سه شنبه 14 ژوین دربرابردفترژنو نیز پشتیبانی می نماییم .

 

سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)

8 ژوین 2005