آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی

 

خواست همه مردم ایران است

 

در حالیکه تحصن برای آزادی دکتر ناصر زرافشان وارد چهارمین روز خود شده است ؛ گروهها و افراد تازه ای به اعتصاب غذای این وکیل آزاده خانواده های قربانیان قتلهای زنجیره ای پیوسته اند و اعتراض در سطح ملی و بین المللی گسترش یافته است .

 

دکتر ناصر زرافشان ، وکیل شجاع قتل های سیاسی سال 76 که مدت سه سال است به جرم دفاع از قربانیان قتل های زنجیره ای در زندان بسر می برد و بیش از شش ماه است که در نتیجه بروزناراحتی کلیوی ضمن تحمل رنجها و عوارض ناشی از بیماری، سرگرم کشمکش با مسئولین حکومتی برای واداشتن آنان به اجرای مقررات قانونی در زمینه بیماری خویش است و تا بحال با ممانعت مقامات قضایی برای مداوا روبرو شده است .

 

با توجه به ادامه اعتصاب غذای دکتر ناصر زرافشان و خطراتی که این اعتصاب سلامتی او را تهدید می کند . سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر ضمن پشتیبانی از حرکت آزادیخواهانه متحضنان و دانشجویان ، از همه مردم ایران و تمامی نهادهای بشر دوست و ترقیخواه بین المللی می خواهیم از همه امکانات خود را برای دفاع از زندانیان سیاسی بهره گرفته و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط ناصر زرافشان و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شوند . سازمان ما، بار دیگر نسبت به پیامدهای هر گونه آسیب به سلامت ناصر زرافشان و هرگونه حرکت سرکوبگرانه علیه متحضنان در مقابل زندان اوین ، و مراکز دانشگاهی هشدار می دهد و خواهان حمایت گسترده و سراسری از خواست آزادی زندانیان سیاسی و دخالت سریع و فوری نهادهای بین المللی دفاع از حقوق بشر برای حفاظت از جان زندانیان سیاسی است .

 

کمتیه مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران- راه کارگر

ژوئن 2005