در حاشیه فوتبال

 

مردم با شعار و آواز و رقص شادمانه خیابانها را برای یک شب آزاد کردند .

 

سراسر شهرهای ایران ، جشن شادمانه پیروزی بود که مردم فریاد می کردند؛ حجابها از سر برداشته شد و دختران و پسران با رقص شادمانه ، آپارتاید جنسی رژیم اسلامی را در هم شکستند و با تخریب دکه های انتخاباتی و پوسترهای کاندیداهای حکومتی ، به نمایش مضحک نه گفتند و با شعار و پلاکارد" سهم من، سهم زن، نیمی از آزادی"،"آزادی ، برابری ، عدالت جنسیتی ، حقوق من، حقوق بشر" به عُمر استادیوم مردانه فوتبال پایان دادند.

 

علیرغم تلاش سران حکومت اسلامی وکاندیداهای حکومتی وتلاش برای کنترل شادمانی مردم ، سراسر شهرهای ایران ، شادی، رقص پایکوبی و اعتراض بود . دکه های انتخاباتی کاندیداهای حکومتی در هم شکسته شد؛ زنان و مردان در سراسر کشور در رقص و شادمانی بودند و حجابها و مقررات اسلامی در زیر گامهای شادمانه مردم محو شد .

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر بار دیگر بیروزی مردم ایران را در فوتبال و در تمرین شادمانه در بزیر کشیدن سمبلهای آپارتاید جنسی و مذهبی تبریک می گوید و همه مردم ایران را فرا میخواند که با حمایت از تحصن و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و عقیدتی ، حمایت از خواست آزادی بی قید وشرط زندانیان سیاسی، با حمایت از خواست زنان در لغو قوانین مرد سالارانه در آپارتاید جنسی تمرین شادمانه دفاع از زندگی، برابری و آزادی را تکرار کنند و با تحریم نمایش انتخاباتی حکومت اسلامی، به جنبش آزادیخواهی مردم ایران یاری رسانند.

 

زنده باد آزادی زنده با برابری

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران- راه کارگر

10ژوئن 2005