به و حشیگری اعتراض کنیم : احکام وحشیانه قصاص فوراً باید لغو شود

 

 

بنا به گزارشات انتشار یافته ، یکی از بیداد گاههای اسلامی جوانی 28 ساله را به حکم قصاص کور خواهد کرد .

 

وحید متهم است که 12 سال پیش با پاشیدن اسید بر روی یک جوان دیگر منجر به کوری چشمان وی شده است.

 

بر اساس قوانین وحشیانه قصاص اسلامی ، آدمخواران حکومتی می خواهند چشمان وحید را از حدقه در آورند .

 

چشم در برابر چشم، حکمی جنایتکارانه و غیر انسانی است . بشریت پیشرو نمی باید در مقابل این بی حرمتی به

 

انسان خاموش بنشیند، سازمانهای بین المللی دفاع از حقوق بشر و نهادهای مدافع حقوق انسانی باید دولتها و

 

نهادهای بین المللی را به اعتراض علیه این احکام وحشیانه بر انگیزانند . رژیم اسلامی می بایست بخاطر این احکام

 

غیر قابل تصور، غیر انسانی و وحشیانه مورد مجازاتهای بین المللی قرار گیرد . برای اعتراض به حکم چشم در

 

در آوردن و سنگسار و دیگر احکام وحشیانه قصاص اسلامی باید حکومت اسلامی را زیر فشار سهمگین اعتراضات

 

مردمی و بین المللی قرار داد تابیش از این قربانیان ، به دست آدمخواران حکومت اسلامی قربانی نشوند .

 

 

زنده باد آزادی، سرنگون باد حکومت اسلامی

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر