بانهایت تاسف خبر در گذ شت پدر مبارز و فداکار رفقای راه کارگریمان  و پدررفیق شهید رحمت خشکدامن را

 

 در 29 مرداد در یافت کردیم. ما این فقدان جانگدازرا به خانواده وفرزندان مبارز او تسلیت میگوییم.

 

 

سازمان كارگران انقلابي ايران (راه كارگر)

 

شهريور 1383