16 آذر 50 ساله شد


شانزدهم اذر، روز دانشجو فرا مي رسد. روزي که فرياد اعتراض به ديکتاتوری، استبداد و حاکميت اقليتی ناچيز براکثريت عظيم مردم ايران است. روزي که چکمه پوشان کودتاچي ، اعتراض دانشجويان  دانشگاه تهران را به گلوله بستند و سه دانشجوي مبارز را به قتل رساندند. روزي که نهاد آزاديخواهي و عدالت طلبي جنبش دانشجويي شد و پس از 50 سال، همچنان حکومت هاي استبدادي حاکم بر ايران، از فرا رسيدن اين روز به هراس مي افتند

اينک در پنجاهمين سالگرد روز دانشجو، دانشجويان ايران هر روز را 16 آذر ميدانند و مبارزه براي آزادی و مردم سالاري و عدالت طلبي را امري تعطيل ناپذير .  بي سبب نبوده است که در تمام اين سالها، جنبش دانشجويي لحظه اي از اعتراض به استبداد و حق کشي و نابرابري دست بر نداشته است. در تمام اين سالها، سرکوب جنبش دانشجويی ، دستگيري  و تعقيب و مجازات فعالان دانشجويي در صدر سياست حکومتهاي شيخ و شاه قرار داشته است

در شرايطی که هجوم افسار گسيخته حکومت اسلامي به تمام حقوق اجتماعي و سياسي و عرفي مردم ايران ادامه دارد و سياست حراج و به تاراج گذاردن تمام ثروت و منابع کشور، توسط روحانيون و آقازاده ها وتجار وابسته به دستگاه حکومتي امان از زندگي مردم بريده و امنيت شغلی و اجتماعي کارگران و مزدبگيران را از بين برده و مي برد و تمام امکانات اجتماعي از جمله آموزش و بهداشت در حال خصوصي شدن هستند. اعتراض عليه اين سياست ضد مردمي جنبه اي همگاني مي گيرد. جنبش دانشجويي با اعتراض به خصوصي شدن دانشگاهها و خوابگاهها، جنبش کارگری با اعتراض به خصوصي شدن کارخانجات و صنايع و منابع کشور، پرستاران عليه خصوصي شدن بيمارستان ها و خدمات بهداشتي ، معلمان عليه خصوصي شدن مدارس و آموزش، همه و همه نشانگر آنست که جنبش اجتماعي در ايران با مطالباتي يکسان و مشابه،امّا پراکنده عليه حکومت اسلامي و سياست هاي ضد مردمي اش ايستاده است. بايد بر اين پراکندگي غلبه کرد و زمينه هاي وحدت و هماهنگی حرکات را بوجود آورد

در اين شرايط بزرگداشت پنجاهمين سالگرد 16 آذر، زمينه و بستر مناسبي براي هماهنگي مبارزات دانشجويان، کارگران و مزد بگيران ايران فراهم کرده است. مبارزاتي که براي ريشه کن کردن نابرابري، بی حقوقی، تبعيض، فقر و استبداد در ايران است. 16 آذر را با تشديد مبارزه براي آزادی، برابری و مردم سالاري گرامي داريم و تمام دانشگاهها، مدارس، دبيرستانها، محلات و شهرهای ايران را با فرياد و اعتراضمان 16 آذری کنيم

ما راه کارگري ها با شرکت در اين اعتراضات، پنجاهمين سالگرد 16 آذر را گرامي ميداريم و از همگان نيز چنين مي خواهيم

سازمان کارگران انقلابي ايران- راه کارگر
جمعه 7 آذر ماه 1382
بيست و هشتم نوامبر 2003