"آن زمان که بنهادم سر به پاي آزادي

                                                          دست خود زجان شُستم از براي آزادي"

 

 

16 آذري اين چنين سالهاست که ايران به خود نديده بود: "زنداني سياسي آزاد بايد گردد"، "جنبش دانشجويي از اعتصاب کارگران پتروشيمي حمايت مي کند"، جنبش دانشجويي از اعتصاب کارگري حمايت مي کند"، "توپ، تانک، بسيجي ديگر اثر ندارد"، "شرکت در انتخابات ، خيانت خيانت"، "مرگ بر استبداد"، "مرگ بر ديکتاتوري:، "آزادی انديشه، هميشه هميشه"، "دانشجوي مبارز راهت ادامه دارد" و شعارهايي که دهها هزار دانشجوي ايران در تهران ، تبريز، اصفهان، مشهد، شيراز وديگر دانشگاههاي کشور فرياد زدند، نشان داد که جنبش دانشجويي مسير تکامل يابنده و پيشرو خود را يافته است. دانشجويان ايران با تأکيد بر دفاع از حق حاکميت مردم بر سرنوشت خويش، نه فقط مرگ بر ديکتاتوري و استبداد حاکم بر ايران را فرياد زدند، بلکه با شعار "شرکت در انتخابات ، خيانت خيانت"، مُهر ديگري بر تابوت اصلاح طلبي و اصلاحات در چارچوب نظام حاکم زدند. آنان در عين حال با برافراشتن پلاکارد سرخ زنده باد آزادي و برابري و دفاع از جنبش اعتصابي و حق طلبانه کارگران ايران، نشان دادند که جنبش دانشجويي در مسير تغييرات راديکال اجتماعي در ايران ماست.

 

اگر پارسال تنها در دانشگاه تبريز، مسئله پيوند با جنبش کارگري مطرح بود: امسال دانشجويان ايران، که نه تنها بخاطر پيوند اجتماعي شان با طبقه کارگر و مزد بگير ، بلکه بخاطر تعرض لجام گسيخته حکومت سرمايه و مذهب، از طريق خصوصي سازي دانشگاهها، خوابگاهها و بسياري از مراکز علمي و اجتماعي کشور، خود را در پيوند با جنبش کارگري و مزد بگيران ايران مي بينند، در بسياري از دانشگاهها بر اين پيوند پا فشردند.

 

عليرغم محدوديت هاي بسيار براي بر گزاري مراسم 16 آذر، عليرغم آنکه بسياري از فعالين دانشجويي در زندان هستند و عليرغم حضور گسترده نيروهاي انتظامي و بستن درب دانشگاهها، هزاران نفر در دانشگاهها و اطراف آن حضور يافته و با برگزاري سالگرد 16 آذر در تهران، تبريز، شيراز، اصفهان، سبزوار، مشهد و ديگر شهرها، مطالبات بر حق مردم ايران را فرياد زدند. از ادامه مبارزه نيم قرنه دانشجويان گفتند. از 16 آذر 32، از انقلاب فرهنگي، از 18 تير، از قتلهاي زنجيره اي و از غارت و چپاول کشور توسط دستگاه حکومتي سخن گفتند و از پا فشاري بر خواست ديرين براي آزادي و برابري و از تصميم دانشجويان با شعار" آن زمان که بنهادم سر به پاي آزادي ، دست خود زجان شُستم از براي آزادی"

 

به اين ترتيب 16 آذر، گرامي داشته شد، 16 آذري که امروز و هر روز تکرار مي شود.

 

 

 

                                                   سازمان کارگران انقلابي ايران- راه کارگر

 

                                                            8 دسامبر 2003