رژيم اسلامى با اعدام به استقبال روز جهانى حقوق بشرآمد

 

 

در آستانه روز جهاني حقوق بشر و در حاليکه فعا لين دفاع از حقوق انساني و سازمانها و نهادهاي مترقي و بشر دوسـت جهاني خواهان لغو مجازات اعدام در همه کشورها هستند و اميدوارند که ديگر دولت ها و کشورها،  اين جنايت سازمانيافته دولتي را از مجازاتهاي قانوني کنار گذارند؛ رژيم اسلامي ايران، دو تن از اعضاء کادرهاي حزب دمکرات کردستان ايران را به جوخه هاي مرگ سپرده است.

حزب دمکرات کردستان ايران، در اين رابطه در اطلاعيه اي اعلام کرده است که رامين شريفی، کادر اين حزب پس از 5 ماه اسارت و جليل زيوه اي ، پس از 9 سال زندان و شکنجه به جوخه مرگ سپرده شده اند.

 

به اين ترتيب ماشين آدم کشي و جنايت سازمانيافته در حکومت اسلامي ایران، پيام مرگ را به تمام جهان مخابره کرده است.

پيام مرگ و اعدام و جنايت ، اين بار به روشني و صراحت طرح شده است. در زماني که شيرين عبادي، جايزه صلح نوبل سال 2003 را دريافت مي کند. جايزه اي که بخاطر تلاشهاي او براي دفاع از حقوق زنان و کودکان و دفاع از قربانيان قتلهاي زنجيره ای به او داده شده است. رژيم اسلامي بد ينگونه  جواب ياوه سرائیهاي اصلاح طلبانه  را داده است .

 

خانم ها، آقايان جمهوري اسلامي اصلاح ناپذير است.

 

رژيم اسلامي ايران، با اين اعدامهاي تازه و دستگيري فعالين جنبش هاي اجتماعي خصوصاً فعالين جنبش دانشجويي نشان داده است که جز با زبان مرگ، اعدام- شکنجه و قصاص با مخالفين خود سخن نمي گوید. رژيم اسلامي جز از طريق سلولهاي انفرادي : توبيخ هاي"

نوین و  توبه هاي تلويزيوني، جز از طريق اعلام آشکار مخالفت با حقوق بشر و لغو حقوق دمکراتيک انساني، جز از طريق تشويق و تبليغ خشونت و فريب و مذهب حکومتي، جز از طريق کشتن آشکار مخالفان در زندان و خيابان و ميدانهای عمومي در تمام اين سالها حکومت نکرده است. اعدام جليل زيوه ای پس از 9 سال اسارت، نمونه اي از کشتارهاي سال 67 است که هزاران زنداني سياسي به همين شيوه به جوخه هاي مرگ سپرده شدند.

 

سازمان کارگران انقلابي ايران- راه کارگر، ضمن تسليت به خانواده هاي داغدار جليل زيوه اي و رامين شريفی و حزب دمکرات کردستان ايران و مردم کردستان، اين جنايت سازمایيافته حکومتي را بشدت محکوم مي کند و از تمام سازمانها و گروههاي مدافع حقوق بشر مي خواهد که اين رژيم جنايتکار را محکوم کرده و مردم ايران را در مبارزه براي آزادي کليه زندانيان سياسي ، براي لغو مجازات اعدام و براي در هم شکستن و به زير کشيدن اين رژيم وحشي و آدم خوار ياري کنند. بي شک مدافعين واقعي حقوق انساني، مردم ايران را در اين مبارزه براي جهاني انساني و رها از خشونت و مرگ و استبداد تنها نخواهند گذاشت.

 

                                                  سازمان کارگران انقلابي ايران- راه کارگر

                                                            9 دسامبر 2003