تسليت کميته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ايران(راه کارگر)

 

به خانواده های قربانيان زلزله بم

                      

وقوع زلژله شديدی باشدت 6.3 ريشتر، در ساعت 5.27 صبح امروز شهربم در استان کرمان را در هم کوبيد و موجت تخريب بيش از 90% ساختمان ها و تلفات هولناک انسانی شد. براساس گزارشهای دريافتی، تلفات انسانی بخاطر فقدان کمک رسانی هر لحظه در حال افزايش است. از جمعيت 80000 نفری شهر، هزاران نفر که رقم آن از 4 تا 20هزارنفر تخمين زده ميشود کشته شده اند و ده ها هزار نفر نيز مجروح گشته اند. آنچه به اين فاجعه ابعاد گسترده ای بخشيده وجود مناطقی با ساختمان های خشت و گلی بوده است که موجب شده که در اثر وقوع زلزله از آنها جز تلی از خاک آميخته با ساکنين مدفون شده در زير آوار  بجا نماند. بر اساس گزارش ها دو بيمارستان اين شهر نيز دراثر زلزله تخريب شده و بدين ترتيب امدادرسانی فوری ممکن نيست.

 

بی ترديد تجريه موارد مشابه نشان داده است که درچنين مواقعی اقدامات خود انگيخته و برخاسته از روح همبستگی ساير نقاط ايران با مناطق زلزله زده و نيز فشار افکار عمومی به دست اندرکاران دولتی برای انجام وظايف خود، بيشترين نقش عملی را در کاهش رنج و جراحت و رسيدگی فوری به بازماندگان اعم ازکودکان و زنان و مردان بی خانمان و بيرون کشيدن مجروجين از زير آوار و کمک رسانی برای انتقال سريع به بيمارستان ها داشته است. بی شک  مردم ساير نقاط ايران و نيز ايرانيان خارج کشور ازهيچ کمکی به نجات بازماندگان اين فاجعه دريغ نخواهند کرد.

کميته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) وقوع اين فاجعه سهمناک را به مردم ايران، بويژه اهالی زحمتکش و صدمه ديده بم تسليت گفته و خود را در غم  خانواده هايی که عزيزانشان را در اين فاجعه از دست داده اند شريک می داند.

                                       

 

کميته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)

5 دی ماه 1382- 26  دسامبر2003