اطلاعیه پشتيبانی         قوياََ ازفراخوان سنديکای کارگران شرکت واحد پشتيبانی می نماييم ! کارگران مبارزسنديکای شرکت واحد؛ تلاش جمعی شما برای رهايی ازچنگال فشاری که بشکل همه جانبه طی اين سالها متوجه پيشروی مبارزه کارگران کشوروازجمله متوجه فعالين سنديکایی شماست، مضمون مبارزه تان راچند برابرمی نمايد۰

 
 شمادرتمامی تلاش هايتان طی ماههای اخيرباتهاجم چماق بدستان خانه کارگرازجمله: حسن صادقی وشرکایش قرارگرفتيد تاازتجمع وتدارک مجمع عمومی وانتخابات تان جلوگيرندوشماچه شجاعانه جنگيديدوبزرگترين تجمع رادرميدان حسن آبادتهران به تريبونی آزادبدل ساختيد۰
  
 بيکارسازی۱۷تن ازفعالين سنديکاومشکلات زندگی آنان، همه محصول همين ايستادگی فعالين سنديکايتان می باشد۰

 کارگران متشکل سنديکای مستقل شرکت واحد،  بی پاسخ ماندن خواسته های شماوفراخوان اخيرتان مبنی برعدم وصول بليط ازمسافران تهرانی از تاريخ۲۵مهر۸۴برابر۱۷اکتبر۲۰۰۵درمقابل بی پاسخ ماندن خواسته های تان ازجانب دولت ومقامات، اقدامی جدی ومسئولانه ونشانه تصمیم خردمندانه وابتکارآمیز مراجعه به افکارعمومی وآگاهی بخشيدن به مردم است.

وضعيت طبقه کارگردرايران، سيمای واقعی اين جامعه رابه تصويرمی کشدواين ناشی ازنفع پرستی سرمايه داران وپيامد سياست های اقتصادی نئوليبرالی است که کارگران را به اين روزسياه نشانده است۰هيچ کدام ازجناح های سرمايه داری ايران، چه آنانی که در حاکميت اندوچه آنانی که دربيرون حاکميت جای دارند، جزتشديد اين اوضاع هيچ برنامه ای برای خروج شماهاازاين سيه روزی هاندارند۰
    
 فراخوان شمابامراجعه به توده مردم ودخيل کردن هرچه بيشترآنان دربرابرخواسته های واقعی تان، موجی ازهمراهی وپشتيبانی را به دنبال خواهدداشت ونشانه شکست سياست ها وبی توجهی مسئولان نظام به مطالبات واقعی شماهاست ۰

  سازمان ما ازاين حرکت جسورانه ومبتکرانه شما دراين مقطع زمانی، قوياَپشتيبانی نموده وفعالين ما تلاش می ورزندکه اين اقدامتان رادرعرصه بين المللی بگوش احزاب، سازمان ها، اتحاديه هاومجامع کارگری درسطح جهان برسانند۰بيگمان برای استمرارمبارزه ورهايی ازقيدوبندها ومحدوديت های آفريده شده توسط رژيم سرمايه داری ايران، جزنيروی خودشماوتداوم استقلال طبقاتی تان درسنديکای مستقل شرکت واحدواقدامات حساب شده رهبری سنديکا، ضامن پيشروی شما برای تقويت تشکل های طبقاتی آزاد ومستقل وبه عقب نشينی واداشتن کل نظام است۰ درانجام اقدامات موثرخود، ما رادر کنارخويش بيابيد!
                    سازمان کارگران انقلابی ايران ــ راه کارگر

 


                                   ۲۰مهر۱۳۸۴ برابر۱۲اکتبر۲۰۰۵