پيام همدردی سازمان کارگران انقلابی ايران ـــ راه کارگر

 

                                     به مردم آسيب ديده پاکستان !   زمين لرزه منطقه شمال پاکستان وکشمير وابعاد دهشتناک قربانی شدن انسان های بيشماری در اين حادثه"خشم طبيعت" طی روزهای اخیر درصدراخبارورويدادهای خبری جهان است. خبرگزاری ها گزارش کرده اند: بسياری از بازماندگان به خاطر عدم دريافت تدارکات آب و غذاي کافی به تدريج دچار خشم و سرخوردگی می شوند وروحیه تامل وشکیبایی خود راازدست می دهند. دربرابراین حادثه فجیع ، دولت پاکستان گفته است :" که ابعاد اين فاجعه، باعث کشته شدن دست کم بيست هزارنفر شده، به گونه ای است که کمک رسانی به بازماندگان و مقابله با عواقب اين زلزله از توان دولت خارج و مستلزم دريافت کمک خارجی است."

 اگرچه حمايت وپشتيبانی وسيع با زلزله زده گان پاکستان، گوشه هايی ازهمبستگی بشريت هم سرنوشت ودردآشنارا به نمايش گذاشت والتيامی محدود براين دردبزرگ گرديد ولی هنوز کار چندانی صورت نگرفته است.

      برای ماکه فروريختن آوارعظيم زندگی سوزدرايران رادردونظام ضدمردمی درمناطق طبس، بوئين زهرا، رودبارومنجيل واين اواخراردبيل وبم(کرمان) رادیده ایم ونشان داريم که زمین لرزه چگونه توده انسانهای بی دفاع ازکوچک وبزرگ را دردل خاک دفن کردوکمک ها وياری های بيدريغ مردمان جهان درکنارچپاول وطمع بيکران قدرتمندان وبوروکراسی عريض وطويل اداری نه تنها خشم مردم رافروننشاند بلکه دردی برزخم های فراوان آنهانشاند، درشرایط حاکم برکشورپاکستان ئمنطقه کشمیر نیز، می تواند تکرار گردد۰ فراموشی ندارد که اسفباری اينگونه حوادث را درکشورهايی بمانند: ايران، افغانستان، بنگلادش،هند، پاکستان وغيره رانمی توان سرنوشت محتوم قربانيان اين فجايع شمردوگفت که اين تقديرانسانها بوده واست۰فاجعه ای که تقديرنيست۰چرا که دربسياری از نقاط جهان نظير: لوس آنجلس(کاليفرنيای شمالی) استرالياودرشمال ژاپن يا درناحيه شرق فرانسه منطقه نيوکالندونيا، که بخشی ازدسترنج مردمانش صرف استاندارهای بالاترزيست محيطی واسکان گرديد۰زلزله که ازآن به نام " تقدير"، "حادثه خدادادی"، "خشم طبيعت" يادمی کنند، آسيب جانی ومالی قابل توجهي به دنبال نداشت وره بجايی نبرد۰وجان آدمی رادرقياس آنچه که دربم ياپاکستان، شاهدش بوديم به کام مرگ فرونبرده است۰امروزکاربرددانش وتکنيک درمقابله با اين رويداد زايش زمين عاجزنيست۰دريک کلام می توان باتکيه برعلوم وفن آوری نوين وتجارب موفق ديگر جوامع، آسيب هاوخسارات ناشی اززلزله راکاهش دادوحتی ازآسيب پذيری جلوگيری کرد وآنرابه "امتحان" و"مشيت الهی" گره نزد!

! تا امروز خبرهای رسيده از منطقه پاکستان حاکی است که سطح کمک رسانی واقدامات عملی رژيم پاکستان به مناطق سعب العبوروکوهستانی ناچيزاست۰مااز همه نهادها وجوامع بين المللی ومردم انساندوست در سراسر جهان می خواهيم که مستقيماَ به ياری آسيب ديده گان بشتابند ، کاری که تا حال صورت گرفت ولی عمق حادثه نياز به ياری وسيع تری را می طلبد۰ همچنين مردم ايران رابه ابرازهمبستگی عملی با مردم پاکستان ومشارکت درتخفيف آلام مردمان آسيب ديده دعوت می کنيم
۰
سازمان ما ، اين رويدادجان خراش رابه مردم منطقه کشميردرپاکستان وهندکه امروزدرسوگ عزيزانشان نشسته اند، تسليت می گويد وبا بازمانده گان يکايک آنان ابرازهمدردی می نماييم!!


                                       سازمان کارگران انقلابی ايران ــ راه کارگر

 


                                               ۲۰مهر۱۳۸۴ برابر۱۲اکتبر۲۰۰۵