منوچهرآتشی از سلا له شاعران

 

نوپرداز درگذشت !

 

 

 

 

 

آتشی در سال 1310 دردشتستان بوشهرمتولد شد. اودرمکتب خانه های قدیم خواندن و نوشتن آموخت. درسن ده سالگی با مسافرت به کنگان مدرسه را آغازنمود و بعد از انتقال پدر به بندربوشهرازسال1321تا1326 بعنوان شاگردی ممتازتحصیلات خودراادامه داد.

آنچه درمورد منوچهرآتشی می توان گفت : اینکه نخستین نشانه های شاعری اش، تحت تاثیرفایزدشتستانی وسایرشعرهای محلی ، پدیدارشد. بطوری که بعد ازبازگشت مجدد به بوشهروتحصیلات دبیرستانی، کارجدی شاعری را باغزل، قصیده وترانه درکنارفعالیت های نمایشی درآن محیط کوچک دنبال نمود.

منوچهر آتشی دردوران دبیرستان با حضوردرسازمان جوانان حزب توده ، فعالیت های سیاسی را آغازنمود. آتشی باشعرنیما راازطریق شعرهای فریدون توللی آشنا گشت. سفربه شیرازوادامه تحصیلات دردانشسرای مقدماتی، تشدید فعالیت های سیاسی رادرپی داشته است.

درطول کودتای 28مرداد1332 ازجانب فرمانداری نظامی شیرازدچارگرفتاری های کوتاه مدت شد. بعدازرهایی دریکی ازبنادربوشهربه آموزگاری پرداخت. نخستین شعرهای منوچهرآتشی درنشریات پایتخت درحدود سالهای 32و33 به چاپ رسید.ازسوی مسئولان صفحات ادبی- هنری خاصه نصرت رحمانی ، نادرنادرپورو فریدون مشیری مورد توجه قرارگرفت .

سفربه تهران والفت با شاعرانی همچون : اخوان ، رویایی ، شاملووحضوردرمحافل ادبی وکافه نادری، آشنایی با محمد زهری، جمال میرصادقی ورضا میرحسینی رادرپی داشت. بطوری که درسال 1337 به پیشنهاد رضا سید حسینی به چاپ کتاب شعری به نام " آهنگ دیگر" همت گماشت که با استقبال روبروگردید. کاردرنشریات پایتخت بمانند : کتاب هفته، فردوسی، تماشا، روشنفکروتشویق جریان های جدید شعری مثل شعرناب، درکنارچاپ دهها جلد کتاب همچون : آهنگ د يگر 1339 ، آواز خاک 1347 ، ديداردرفلق 1348 ، برانتهای آغاز 1350، حادثه دربامداد 1380 ، اتفاق آخر 1380، همچنین مجموعه‌ای پنج‌جلدی بررسی شعرشامل: ...نيما را بازهم بخوانيم ، ..شاملودرتحليلی انتقادی ، ..اخوان؛ شاعری كه شعرش بود، ..فروغ درميان اشباح ، ..سهراب؛ شاعرنقش‌ها ، وناصر خسرو درمتن دوران خود و یا مجموعه های همچون : دلفين های آبی مهاجران ، وصف گل سوری1367 ، گل گندم و گيلاس1368 ، زيباترازشکل قديم جهان 1376 ، چه تلخ است اين سيب1377، خليج وخزر، مجموعه شعرای کلاسیک و همچنین ترجمه هایی به مانند : ترجمه فونتامارا اثرايگناتسيو سيلونه 1348 ، ترجمه دلاله اثر تورنتون وايلدر ، لنين اثر ماياکوفسکی ، ترجمه آفتاب مهتاب، داستان برای کودکان ، قصه کشورکور، وچند اثر دیگرزیرچاپ ، همواره بخشی اززندگی ادبی منوچهر آتشی بوده است.

منوچهر آتشی باحضوردردانشسرای عالی تهران ، رشته زبان انگایسی را ادامه داد وبعد ازاخذ لیسانس دیگرباربه بوشهربرگشت وسه سال با حرفه دبیری دردبیرستان های بوشهر مشغول گردید. بعد ازدواج نمود . آتشی بعد ازپایان کارهایش درآموزش وپرورش، فعالیت های خود را دررادیووتلویزیون دولتی ایران دنبال نمود ودر سال 1360 بازنشسته شد. درمحلی که سالها کار می کرد . وقتی درآبان ماه امسال (1384) تلويزيون جمهوری اسلامی ایران ، منوچهر آتشی را به عنوان يک چهره ماندگار برگزيد. تعدادی از نماینده گان مجلس اسلامی در کنار کيهان حسین شریعتمداری او رايک فرد بد سابقه و ضد انقلاب خواندند. هم آنان صدا و سيما را به سوء استفاده ازاموال عمومى و اعتبارات دولتى درتجليل ازبرخى عناصر وابسته به رژيم گذشته متهم نمودند كه سوابقى همچون : تبليغ ماركسيسم، ترویج فرهنگ غربی ،مخالفت با نظام جمهورى اسلامى ايران وبازىگری درفيلم هاى مستهجن در پرونده آنها مشاهده مى شود. را مودت تجلیل قرار می دهند...

منوچهر آتشی خستگی نمی شناخت . در ادامه همکاری با نشریات ، دبیری شعرماهنامه کارنامه را قبول نمود و کلاس شعری را درکارگاه شعر این ماهنامه گشود تا سرانجام پرونده کارنامه نیزچون دهها نشریه و مجله مستقل دیگربا سانسورپاسخ گرفت وتعطیل گردید. بعد ازتوقيف ماهنامه کارنامه ، درانديشه راه انداختن " دينگ دانگ" بود که بیماری امان نداد واورااز میان ما درربود!

سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر، تالم عمیق خود را به اعضاء خانواده آتشی وفرزندانش شقایق وشعله واعضاء کانون نویسنده گان ایران وکانونیان درتبعید اعلام می دارد. پوینده گی درمسیرپرتلاطم کارخلاقه قلم ودفاع ازحرمت اندیشه آزادی وبرابری درمقابل فرهنک ستیزان آزادی کش را برای همه آنان آرزو می نماییم .

 

سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر

 

21نوامبر 2005