‎‎اطلاعيه شماره ۳ 

‏
 کميته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ايران ــ راه کارگر

‎ ‎

‎ ‎

       ‏
 برای لغوبی قيدوشرط احکام غيرقانونی رژيم دربرابردستگيرشده گان

       ‏ اول ماه مه سقزدرسراسرجهان، کارزارگسترده ومتحدانه ممکن است!‏

‏


‏
‏        ‏ فعالين وتشکلهای کارگری، سازمانهاواحزاب چپ وسوسياليست:

‏
‏    ‏ درايران ودرزيرسرکوب وخفقان حاکم، درشرايطی که مشکلات، موانع وابهامات وبغرنجی های گسترده ‏وبيشماری زندگی کارگران، زنان، جوانان وروشنفکران سوسياليست رااحاطه کرده است۰ آنان لحظه ای ‏ازپيکاردربرابردشمنی که درانتهای کوچه بن بستی گرفتارآمده، بازنمی ايستند۰

   درايران طی دوهفته اخیردههااطلاعيه ونامه اعتراضی ازجانب : جمعی ازکارگران ايران خودرو، کرمانشاه، ‏کارگاههای سنندج، جمعی ازشاعران ــ نويسندگان وروشنفکران مستقل پاوه، جمعی ازکارگران غرب ايران(نينا)، ‏کارگران بانه، اشنويه، جمعی ازکارگران ومردم منطقه خورخوره سقز، جمعی ازکارگران بيکاروساختمانی نقده،  ‏جمعی ازکارگران، زندانيان سياسی سنندج، اطلاعيه مشترک منطقه غرب ايران واحدمريوان وجمعی ازفعالين ‏شهرمريوان، نامه های منيژه گارزانی ــ مريم اخضرپورــ عايشه جهانپوربه مجامع جهانی وکارگری ، ‏گفتگوهاومصاحبه های چندی بارسانه های خبری تمامادرراستای لغو احکام ظالمانه صورت گرفته است۰

   درخارج ازکشورنیزجدا ازنامه های ازسالی کنفدراسیون ها واتحادیه ها به مقامات ایران، درچندین کشورنیزنامه ‏های حمایتی دریافت شدازجمله پاره ای پشتيبتانی هاصورت گرفته درسطح کشورهای انگلستان، آلمان وسوئد،فنلاند ‏و۰۰۰درکنارانتشاردههااطلاعيه وبيانيه اعتراضی سازمانها واحزاب چپ وکارگری سوسياليست که همچنان ادامه ‏دارد۰ 

‏
‏     ‏ آزاديخواهان وفعالين سوسياليست وجانبداران جنبش کارگری وطبقاتی :

‏
‏ ‏ درايران چهارتن ازدستگيرشدگان اول ماه مه سقزباصدوراطلاعيه شماره۱، درتاريخ ۲۸آبان ۸۴(۱۹نوامبر۲۰۰۵)،     ‏خطاب به کارگران ومردم شريف وآزاده ايران وجهان پيشنهاد می کنند: کميته ای به نام" کميته دفاع ازحقوق ‏دستگيرشدگان اول ماه مه سقز" متشکل ازنمايندگان کارگران ــ معلمان ــ دانشجويان ــ زنان ــ حقوقدانان ــ نويسندگان ‏ــ دانشگاهيان ــ وگروههای اجتماعی ديگربرای سازماندهی اعتراض به احکام ناعادلانه وغيرقابل توجيه فوق تشکيل ‏شود" امضاء جلال حسينی - محسن حکيمی ــ محمود صالحی ــ محمدعبدی در پای اطلاعيه آمده است ۰

        ما ضمن پشتیبانی ازاین پیشنهاد سازنده برآنیم : بيگمان راهجويی سازمانيابی ايجادچنين کميته ای درداخل ‏کشوربه توان نيروهای موجودوپشت سرگذاشتن موانع مقدم آن ــ که صادرکنندگان چنين احکام ناعادلانه ــ ی اندبرمی ‏گردد۰ ولی درخارج ازکشورکه ماباچنين موانعی روبرونيستيم، تجارب چندی ازاقدامات مشترک وسراسری راهم ‏درپيشروی خودداريم۰لازم می نمايد همه راههای غيرممکن کننده گردهمايی مان رادربهم بشکنيم ومنافع عمومی ‏جنبش طبقاتی وضد سرمایه داری درایران را مقدم برحرکت گروهی خويش سازيم تابارديگربرپايه تجربه پيشين ‏کارزار: " کارگران ايران تنها نيستند" وزدودن ضعفهای آن حرکت، اينبارگسترده ترين تحرکات مان رابشکل جمعی ‏تری درسطح بين المللی تدارک ببينيم ۰ 

   ‏ سازمان کارگران انقلابی ايران ـــ راه کارگربرآنست: مامی توانيم صدای دادخواهی تمامی کارگران وزحمتکشان ‏وبويژه فريادلغوفوری وبی قيدوشرط احکام۱۴سال زندان و ۳سال تبعید برای پنج(۵) ازفعالين کارگری اول ماه مه ‏سقزآقایان : محمود صالحی ۵ سال، جلال حسینی ۳سال ،محسن حکیمی۲ سال، برهان دیوارگر۲سال،محمد عبدی ‏پور۲سال وسه سال تبعيدمحمود صالحی به شهرستان قروه ، صادره توسط شعبه يکم دادگاه انقلاب اسلامی سقزرابه ‏اشکال گوناگونی به گوش همه کارگران جهان، همه تشکل ها، اتحاديه هاوسازمان های کارگری وهمه انسانهای آزادی ‏خواه وحق طلب سراسرجهان برسانيم۰

     ما می توانيم نظام ضدکارگری جمهوری اسلامی را ازهرطريق ممکنی به زيرفشاروتنگنای لغواين احکام ‏غيرقانونی کشانيم۰انجام اين کارميسراست وازيکايک مابرمی آيد، پس امکان پذيرش نماييم ونظام رادرپايانه انتهای ‏کوچه بن بست که آفتابش درحال غروب کردن است، دراين سوی جهان به زيرضرب بکشانيم تا بدین طریق،پيشروی ‏کارگران درصحنه نبردورودررويی باحکومتگران ضدکارگررابيشترميسرگردانيم وبه رژيم امکان پياده کردن اين ‏احکام را ندهيم۰ فضای موجودجهان وچشم بشريت مترقی بااطلاع رسانی بموقع ما، آمادگی بيشتری برای انزوای ‏نظام ومبارزات طبقاتی محرومين جامعه ايران می گشايد۰

  ما می توانيم فضای مبارزاتی کارگران وبيان تمامی مطالبات ساليان شان رادرهمبستگی بين المللی درحلقه کارزاری ‏گسترده ومتحدانه ممکن سازيم. پس چنين کنيم !‏

چهارشنبه ۲آذر۱۳۸۴برابر۲۳ نوامبر۲۰۰۵‏