اطلاعيه شماره ٤
                                         کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران – راه کارگر

 

 

          سازمان ما باتلاش همه جانبه ازاعلام موجودیت " کمیته دفاع از حقوق دستگیر شدگان اول ماه مه" درایران ، پشتیبانی می نماید!

 

               کارگران، زنان، معلمان، حقوقدانان، نویسندگان، دانشگاهیان ودیگر گروه های اجتماعی آزادیخواه ایران:

              سخنگویان وهیئت اجرایی کمیته دفاع از حقوق دستگیر شدگان اول ماه مه سقز درایران :

 

          خبراعلام موجودیت شمایان ، درامر دفاع از فعالان کارگری سقزواقدام همه جانبه شما برای لغو فوری احکام کلیه محکومان اول ماه مه سقز، درکنارامضاء موسسین این حرکت که دربر گیرنده تمامی گرایشات موجودفعالان  کارگری در داخل کشوراست ، شوق وشعف بیمانندی را در ما نیروی وسیع پشتیبانان تان در این سوی مرزها آفرید . 

    ما ازامروز و به تاسی از کار بزرگی که شما ها در ایجاد این چتر گسترده دفاعی واعتراضی آغاز کرده اید، همانگونه که پیشتربا صدوراطلاعیه های خود، این احکام ناعادلانه ١٤ سال زندان وسه سال تبعید را دربرابرافکار عمومی بشریت مترقی ، افشاء کردیم . حال با توان بمراتب بیشتری دراین پیکار ، خود را در کنار سخنگویان و اعضاء هیئت اجرایی شما حس می کنیم .

   ما با تمام نیرو برای تدارک گسترده مجموعه اقدامات سیاسی، حقوقی به همراه دیگر گروهها و فعالان سازمان ها و احزاب سوسیالیست و ترقیخواه ، سازماندهی کارزارگسترده دفاع از مبارزات مطالباتی شما را در لغواحکام غیر قانونی شعبه یکم دادگاه سقزرا بگوش همه آزاد اندیشان جهان خواهیم رساند .

     در این کار و دراین پیکار ، ما را در کنار خود بیابید . بار دیگرآغاز چنین هماهنگی پر شماری را درسیرمبارزات طبقاتی امروز ایران به شمادریا دلان تبریک می گوییم وبرای لغواین احکام فعالان سقزبه همراه شما در پهنه پیکار جهانی ازهیچ تلاشی باز نمی مانیم .

 

                                                                                       جمعه ٢٥ آذر ١٣٨٤برابر١٦ دسامبر ٢٠٠٥