منصور اسانلو باید فورا" آزاد شود !

 

   علیرغم آزادی اعضای هئیت مدیره و سایر فعالین "سندیکای کارگران شرکت واحد"،منصور اسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکا همچنان در بازداشت بسر برده و محل سندیکا نیز همچنان پلمب است. بر اساس اخبار  منتشره،  نیروهای امنیتی و دادستانی  رژیم جمهوری اسلامی قصد دارند  علیه  منصور اسانلو پرونده سازی کرده و اتهامات واهی و بی اساسی به وی نسبت داده و به این ترتیب شرایط غیرقانونی ساختن فعالیت "سندیکای کارگران شرکت واحد" را فراهم سازند . رژیم جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفانش همواره از این  اتهامات- فعالیت‌های براندازی، ارتباط با اپوزیسیون خارج از کشور، ارتباط با دولت‌های خارجی، حمل سلاح و سایر اتهامات ... بهره برداری نموده است. آزادی اعضای" سندیکای کارگران شرکت واحد" در راس درخواستهای کارگران شرکت واحد، سایر تشکلهای کارگری، جنبش دانشجوئی، جنبش اهل قلم و سایر جنبش‌های اجتماعی ایران قرار دارد.

ما ضمن محکوم کردن تلاشهای رژیم اسلامی برای سرکوب "سندیکای کارگران شرکت واحد" که سالهاست برای آزادی تشکل و نیز سایر مطالبات برحق صنفی مبارزه می‌کنند،  خواهان آزادی سریع و بدون قید و شرط  منصور اسانلو، بازگشائی مجدد دفتر سندیکا و از سرگیری فعالیت‌های آن و رسیدگی به مطالبات شغلی کارگران شرکت واحد هستیم.

ما همه نهادهای ذیربط بین المللی، اتحادیه‌های کارگری، احزاب و سازمانهای چپ و مترقی را به کارزار هر چه گسترده تر در این راستا فرا می‌خوانیم!

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر)

 

٧ دی ١٣٨٤، ٢٨‌ دسامبر ٢٠٠٥