گرامي باد  يازدهم دي ماه

                 روز تجديد پيمان با جانباختگان راه کارگر !

 

 

 

 

 يازدهم ديماه، سالگرد بقتل رسیدن رفيق عليرضا شكوهي ( دبیر اول کمیته مرکزی وقت سازمان ) ، سمبل مقاومت راه كارگريها در برابرحكومت شكنجه و اعدام ، روز تجديد پيمان با جانباختگان سازمان است.

جانباختگان راه كارگري همانند همه رزمندگان راه آزادي و سوسياليسم در ايران و سراسر جهان عاشق زندگي بودند اما آن زندگي كه در آن تكامل آزادانه  هر فرد شرط تكامل همگان است و تنها بر خرابه هاي نظام سرمايه داري و با تلاش آگاهانه ، آزادانه و متحدانه كارگران و زحمتكشان ساخته مي شود. پيشروي در اين راه جز با فداكاري و قرباني دادن ناگزير ميسر نميشود و جز با پيشروي در اين مسير و تنومند شدن جنبش عمومي توده هاي كار و زحمت نميتوان سلاح سركوب حكومت مدافع نظام سرمايه داري آنهم از نوع فاشسيسم مذهبي مسلط در كشور ما را كند و بي ثمر ساخت. 

 اكنون كه با گسترش مقاومت توده اي در برابر خودكامگي و بهره كشي و بويژه با به صحنه آمدن جنبشهاي مستقل مردمي و در راس آن به صحنه آمدن كارگران براي سازماندهي تشكل هاي مستقل كارگري ، شاهراه تازه اي در برابر رزمندگان راه آزادي و سوسيالسم گشوده ميشود، تنها با گسترش مبارزات  جنبشهاي گوناگون اجتماعي : جنبش كارگري ، جنبش خلقها ، زنان ،...و گرد اوردن آنان حول طبقه كارگر است كه ميتوان با شكوه و استقامت بيشترمسير مبارزه  در راه آزادي و سوسياليسم را هموار ساخت .

 در اين شرايط و دو دهه پس از بخون غلطیدن عليرضا شكوهي وسايرجانباختگان   راه كارگري كه در كنار ساير رزمندگان راه آزادي و سوسياليسم در مبارزه عليه حكومت فقها به خاك افتادند، سازمان ما  بايد همچون گذشته و با تكيه   بيش از پيش  بر پيوند مبارزه براي  آزادي وسوسياليسم ، راه آنان را دنبال کند و بر پيمان خود با جانباختگان سازمان و همه جان باختگان  راه آزادي و سوسياليسم با استواري كامل  تاکید ورزد .

 

                    جاودان باد خاطره شكوهمند همه جانباختگان راه آزادي و سوسياليسم !

 

                             كميته مركزي سازمان كارگران انقلابي ايران (راه كارگر)

 

                                                           ١١ ديماه ١٣٨٤