فرزانه خستگی ناپذیر فرهنگ آذربایجان درگذشت!

 

       محمدعلی فرزانه ، پژوهشگرخستگی ناپذیر فرهنگ وادبیات آذربایجان و مبارزثابت قدم راه سوسیالیسم و حقوق ملیت های ایران ، دروازه بازگشت ناپذیرمرگ را پشت سرگذاشت.

    فرزانه ازنسل مبارزانی بود که با پایان دیکتاتوری اول پهلوی درشهریور ١٣٢٠ به جنبش چپ پیوستند. با تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان ، فعالیت اش را در صفوف آن آغازکرد و بعداز سقوط فرقه دموکرات سال ها زندان کشید ودهه ها محرومیت وفشار؛ بی آن که به راه و باورهای اش پشت کند.

 

       کارهای فرهنگی فرزانه درزمینه زبان ، ادبیات و فولکلورآذربایجان ازچنان ارزشی برخوردارند که بی گمان ،نه سال ها که نسل ها الهام بخش مردم و پژوهندگان این حوزه ها خواهند بود. و وفاداری او به آرمان بزرگ سوسیالیسم ، همراه با صداقت وآزاد اندیشی اش او را با نسل های مختلف مبارزان آزادی و برابری انسان ها پیوند میداد وهم چنان پیوند خواهد داد. فرزانه کسی بود که  بسیاری ازمبارزان فراموش نشدنی جنبش کمونیستی ایران ، ازصمد بهرنگی و بهروزدهقانی گرفته تا کرامت دانشیان و یوسف آلیاری و حسن اردین و خیلی های دیگر، ازپشتیبانی ها و همدلی های فکری و معنوی او برخوردارمیشدند و حتی درسیاه ترین روزها او را فرد مورد اعتماد خود میدانستند.

 

     درگذشت محمدعلی فرزانه را به تک تک اعضای خانواده او ، به یاران و دوستدارانش ، به همه مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم و همه مدافعان برابری ، هم بستگی و خواهری و برادری ملیت های ایران تسلیت میگوئیم.      

 

 

                                       کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران- راه کارگر

                                                     ١ بهمن ١٣٨٤ / ٢١ ژانویه ٢٠٠٦