از مبارزات کارگران شرکت واحد برای ایجاد تشکل های آزاد مستقل کارگری و‏

آزادی نمایندگان واقعی شان دفاع کنیم !‏

 

مبارزات کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه برای ایجاد تشکل های آزاد و مستقل کارگری که در حال ‏حاضر در آزادی دبیر سندیکای کارگران و نماینده واقعی شان کانونی شده، گسترش می یابد. سران رژیم اسلامی به جای پاسخ ‏گوئی به خواست بر حق کارگران به سیاست سرکوب و تهدید آشکار توسط عوامل منفورشان در خانه کارگر و بازی بمب هسته ‏ای روی آورده اند. 

‏در این رابطه آقای حسینی تبار از فعالین سندیکایی صبح دیروز درحالی که اطلاعیه مربوط به اعتصاب را پخش می کرد در ‏مترو توسط پلیس امنیتی دستگیر شده است.آاقای رضوی ازاعضای هیئت مدیره سندیکا در مصاحبه با راديو برابری اظهار ‏داشته که اعتصابی که از روز شنبه 8 بهمن آغاز ميشود  تا آزادی اسانلو ، مسئول سنديکای کارگران شرکت واحد ادامه خواهد ‏داشت . در این اعتصاب، اتوبوس های شرکت واحد تهران و حومه از روز شنبه 8 بهمن84 در توقف گاه ها خواهند ماند.‏

‏ آقای رضوی از کارگران ايران خواستند  از اعتصاب کارگران شرکت واحد حمايت نمايند. ‏

‏ سازمان ما:‏

در حمایت از خواستها و مطالبات برحق کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه برای ایجاد تشکل مستقل کارگری و ‏برای آزادی بدون قید و شرط منصور اسانلو دبیر سندیکای کارگران و تمامی کارگران دستگیرشده همه فعالین کارگری وانسان ‏های آزادی خواه را به حمایت سراسری وهما هنگ فرا می خواند. 

‏کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران - راه کارگر                                           

چهار شنبه 25 ژانویه 2006