ازاعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی برای روزجمعه 14وهمچنین

            تجمع خانواده های کارگران زندانی دربرابردادگاه انقلاب اسلامی

                         درروزشنبه15بهمن حمایت کنیم !

 

 

        بنا به آخرین ییانیه ای که توسط خانواده هاى زندانيان و اعضاى و فعالين شركت واحد اتوبوس رانى تهران و حومه صادر شده است از تمامی کارگران و کارکنان شرکت واحد اتوبوس رانی خواسته شده است که در روز جمعه 14 بهمن ماه در سرکارهای خود حاضر نشوند.

      دراین بیانیه آمده است که با اين برخوردهاى پليسى در محل كارمان امنيت نداريم، از تعطيلى قانونى و هفتگى خود استفاده كرده و در روز جمعه مورخ 14/11/84 كليه رانندگان و كارگران و كاركنان ازحضور در محل كار ما خوددارى مى كنيم.  وهمچنین خانواده کارگران زندانی شنبه 15 بهمن در مقابل دادگاه انقلاب اسلامی دوباره تجمع خواهند کرد.

خواسته ی اصلی خانواده های بازداشت شدگان در بیانیه یادشده، این گونه آمده است:

  1 - آزادى كليه بازداشت شده گان سنديكايى  

2- آزادى فعاليت سنديكايى كه انقعاد پيمان دسته جمعى ششم با حضور نمايندگان منتخب سنديكا، كارفرما و وزارت كار جمهورى اسلامى ايران

پاسخ سران رژیم اسلامی در برابر این خواست ها، دستگیری و زندان و شکنجه کارگران و حتی زنان و فرزندان آن ها وایجاد فضای رعب و وحشت برای تسلیم شان به شرائط  برده واربیکاری وگرسنگی وبی حقوقی مطلق است. دفاع اززندگی شرافتمدانه وآزاد انسانی برای کارگران ، که بدون تشکل های آزاد و مستقل کارگری امکان ناپذیر است، مسئله همه کارگران ایران است.

    سازمان ما, ضمن دفاع ازاعتصا ب کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی  برای روز جمعه 14 بهمن، وتجمع روز شنبه15 بهمن خانواده کارگران زندانی در برابر دادگاه انقلاب،  تمامی کارگران ایران از بخش ها ی مختلف کارگری و همه مردم آزادی خواه را به حمایت ازمبارزه کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی  تهران فرا می خواند !

 

                                     پیروز باد مبارزه  کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی  تهران!

                                      

                                    کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)

                                        پنج شنبه 13 بهمن 1384 برابر با 2 فوریه 2006