هشدار:

 

درایران سرکوب وخفقان، تحدید آزادی های فردی واجتماعی هرروزه فزونی می گیرد، چاره ای باید!

 

کارگران و فعالان سازمانها واحزاب وآزادیخواهان ایران  !

 

     درفاصله کوتاهی دوفراخوان، یکی ازخارج ودیگری ازداخل انتشاریافته است. اولی  بیانیه ای با امضاء" جمعی ازنویسندگان، شاعران وپژوهشگران ایرانی در تبعید " ودومی فراخوان کانون نویسندگان ایران است!

       دربخشی ازبیانیه تبعیدیان آمده است: " این روزها خفقان و سرکوب جمهوری اسلامی ابعاد تازه ای  به خود گرفته است. پاسداران مرگ دوباره در چهارراه ها مستقر گشته‌اند. ماشين سركوب حكومت شتاب تازه‌ای یافته است تا هرگونه صداي آزاديخواهانه، ‌حق طلبانه و عدالتجويانه‌ را در نطفه خفه كند. " ودرفراخوان " کانون نویسندگان ایران" آمده است : "  شواهد حاکی ازآن است که طرح های تازه ای برای محدود کردن هرچه بیشترعرصه فعالیت های ادبی، فرهنگی وهنری وآزادی های فردی واجتماعی، ازسوی نهادهائی که خود را متولی این عرصه ها می دانند، دردست اجراست. دربیانیه تبعیدیان آمده است : " اختناق و سركوب تنها در يورش به تجمع اعضای سنديكاي مستقل كارگران  شركت واحد محدود نمي‌شود وهرروزجلوه های تازه‌ای می یابد: تصفیه دررسانه های گروهی، تشدید جوممیزی وسانسوردرصنعت نشر، تحدید فعالیتهای هنری، جلوگیری ازبرگزاری کنسرتهای موسیقی، تشديد فضای سرکوب واختناق درمیان دانشجویان دانشگاهها واینهمه نه تنها درتهران که درکردستان و خوزستان وهرمزگان و گیلان و آذربایجان ووو" ودراطلاعیه کانون نویسنده گان داخل کشورآمده است : " این روزها مشاهده می شود که طرحی از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس برای جمع آوری کتاب های به زعم آنان "مسئله دار" دردست تهیه است. در دیگرعرصه های فرهنگی و هنری همچون سینما، تئاتر، موسیقی و ... نیزخبرهای مشابهی دررسانه ها به چشم می خورد.

فیلترینگ سایت های اینترنتی، اعمال محدودیت و توقیف نشریات دانشجوئی، اعمال سانسوردرروزنامه ها، تهاجم به نهادهای مدنی از جمله تشکل های کارگری و دانشجوئی از دیگرموارد تحدید آزادی های فردی و اجتماعی است." شایان توجه است که امضاء این اسناد می خواهند ؛ جو خفقان وسلطه حکومت گران اسلامی درایران را بمانند سالهای دهه 60 به ما بازبشناسانند.

      برای  سازمان مابرجسته کردن دیگرباره قسمت هایی ازهشدارهمه جانبه بخشی ازجنبش آزادیخواهانه ما اعم ازنویسندگان، شاعران وپژوهشگران ایران داخل وتبعید ، صرف بازنویسی مجدد آن معنی نمی یابد بلکه هشداریست به جلوه بیمانند وظیفه انقلابی ما دردفاع ازتمامیت آزادیهای فردی واجتماعی دراین لحظات تاریخی حیات کشورمان ایران، وظیفه ای بزرگ وسترگ  که همه گان را در سراسر ایران وهمه جای جهان ، فرابخوانیم تا به جنبش آزادیخواهانه ومطالباتی مردمان ایران در مقابل نظامی ددمنش وسرکوبگربایستیم وبه مبارزات دادخواهانه آنان با تمامی قوا و به همه جانبه ترین شکل، پاسخ مثبت دهیم .

      فعالان سازمان ما درتمامی اقدامات تبلیغی خود، هشدار: " جمعی ازنویسندگان، شاعران وپژوهشگران ایرانی در تبعید" و" فراخوان کانون نویسندگان ایران"، بهمن ماه١٣٨۴ را جدی تلقی کرده وازآن ها پشتیبانی نموده وهمبستگی مان را اعلام می داریم .

    ماهمه شما آزاد زنان ومردان رافرا می خوانیم :

     تادرشرایطی که هياهوی پديد آمده درراستای چاپ کاريکاتورهادرنشریه راست دانمارک،  حمله به تخريب وحشيانه سفارت خانه های دانمارک و نروژ، به عنوان اولين کشورهای چاپ کننده کاريکاتور وبعدا به سفارت فرانسه درداخل وخارج متوجه نموده اند. توطئه حکومت های خودکامه منطقه ازجمله : سوريه و ايران جهت برون رفت خود ازبحرانی که در آن فرورفته اند را بنمایش می گذارد، نوشداروی قبل ازمرگ سهراب را تداعی می نماید.

     تا دروضعیتی که کلیت رژیم جمهوری اسلامی با بحران همه جانبه ای روبروست واعتراضات؛ زنان علیه آپارتاید جنسی، مبارزات دانشجویان و جوانان برای تحقق خواسته های خویش، اعتراضات اقلیتهای ملی درخوزستان وکردستان غلیه ستم وتبعضات ملی گسترش یافته، کارگران وبخش تولید اجتماعی وخدمات برای مطالبات معوقه شان به پیش صحنه رودررویی ها قدم نهاده اندوفعالان سندیکای شرکت واحد دربازداشت وزیرفشاربازجوییهای قاضی مرتضوی وهمدستان اواسیرند. زندانیان سیاسی دربند، با تمام توان ایستادگی می کنندوغیره

     بجاست با فریاد اهل قلم ومدافعان آزادیهای بی حد وحصر، همصدا شده وبانگ این همه اعتراضات را درسراسرجهان به نوای همسان کارزاری عظیم برعلیه کلیت رژیم اسلامی وسلطه طلبی امپریالسم آمریکا درسطح منطقه بدل نماییم.

          آری ما می توانیم درصفی عظیم چنین کنیم ، درنگ جایزنیست!

                                                                زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم !

 

                                              کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)

                                                     شنبه ٢٢ بهمن ١٣٨۴ – ١١ فوريه ٢٠٠۶