پیام سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

 

به مناسبت سالگرد حما سه سیاهکل!

 

سالگرد حماسه قهرمانانه سیاهکل را، که فصل پرافتخاری از مبارزه علیه استبداد پهلوی و نظام سرما‌یه داری وابسته در دهه چهل گشود، به همه رهروان آزادی و سوسیالیسم در ایران تبریک می‌گوئیم.

 

درشرایط رکود مبارزاتی دهه چهل و بویژه رفورمیسم حاکم بر جنبش چپ، جنبش سیاهکل با مواضع سازش‌ناپذیر علیه استبداد سلطنتی و امپریالیسم، جانمایه فکری عدالت جویانه، استقلال نظری و عدم وابستگی به هیچ یکی از قطب‌های درون جنبش جهانی چپ در آن دوره، توانست روح جدیدی به مبارزات ضداستبدادی دمیده و نسلی از مبارزان چپ را به صف مقدم مبارزه علیه استبداد و امپریالیسم وارد سازد. خاطره فداکاری‌های پیشگامان و فعالان این جنبش و حماسه‌ای که آنها در مبارزه پرشور و تا پای جان آفریدند در حافظه تاریخی نسل‌های آینده و همه تلاشگران راه آزادی و سوسیالیسم همواره زنده خواهد ماند.

 

سالگرد سیاهکل در همان حال فرصت مغتنمی است برای بازشناخت ضعف‌هائی که ریشه در تاریخ معاصر جنبش چپ ایران دارد. برای آن که جانفشانی‌های نسل‌های مبارزان چپ به ثمر بنشیند و جنبش سوسیالیستی کشورمان از اهدافش بازنماند، باید به چالش‌های چندی پاسخ گفته شود.

 

جنبش سوسیالیستی باید پیوند خود را با جنبش اکثریت یعنی جنبش مزد و حقوق بگیران مستحکم ساخته و ریشه‌های خود را در جنبشی که آماجش خودحکومتی و خودرهانی اردوی کارو زحمت است، بگستراند. جنبش کارگری کشورمان در روند شکل‌گیری به فرازهای جدیدی دست یافته و تلاش برای تاسیس تشکل‌های مستقل کارگری به همت پیشروان کارگری گام‌های مهی به پیش برداشته است. درهمان حال خوشبختانه امسال سالگرد آغازجنبش سیاهکل مصادف است با یکی از دوره‌های اوج‌ گیری جنبش کارگری در ایران. پیکار کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای ایجاد تشکل مستقل کارگری وبهبود وضعیت معیشتی هفد‌ه‌هزار کارگر زحمتکش ، که با حمایت وسیع توده‌ای ازآن همراه بود، بی‌‌شک سرفصل جدیدی است که جنبش کارگری را وارد پیش صحنه پیکارهای اجتماعی در کشورمان ساخته است. این جنبش اکنون با عکس العمل سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی مواجه گشته و نیاز به پشتیبانی همه جانبه بویژه از سوی جریانات و فعالان چپ را می‌طلبد.

 

جنبش سوسیالیستی بنا بر خصلت خود جنبشی جهانی و انترناسیونالیستی است و ازهمین روهنگامی می‌تواند به چالش‌های بزرگ پیشرو پاسخ دهد که به عوامل اصلی بحران جنبش سوسیالیستی و راه‌های خروج ازآن اشراف یافته وراه تجدید آرایش صفوف نیروهای چپ را برای ساختن آلترناتیو سوسیالیستی هموارسازد. ترسیم سیمای سوسیالیسم جدید و جدائی‌ناپذیری آن ازآزادی‌های نهادینه شده وسایرمسائل نظری که می تواند درپرتو تلاشهای فکری مشترک اندیشمندان و فعالان سوسیالیست حاصل شود، از اجزاء اساسی بازاندیشی فکری است که بدون آن سوسیالیسم قادرنخواهد شد به مثابه یک بدیل جدید و پایداروارد صحنه نبردهای تعیین کننده طبقاتی شود. بدیهی است که بازاندیشی فکری باید درمتن شرکت فعال درمبارزات اجتماعی و طبقاتی جاری صورت گیرد. درهمین ارتباط همکاری آحاد متنوع جنبش سوسیالیستی و اتحاد آنها برای پایان دادن به پراکندگی ها و ساختن گام به گام اتحاد هر چه وسیع‌تر و متنوع‌ ترنیروهای سوسیالیستی وظیفه‌ای حیاتی، فوری و بلادرنگ است که هر گونه غفلت در آن می‌تواند عوارض سنگینی برای روند احیاء جنبش سوسیالیستی درایران داشته باشد.

 

درشرایطی که رژیم جمهوری اسلامی با بحران موجودیت دست و پنجه نرم می‌کند جنبش‌های اجتماعی علیه تبعیض‌ها و بی‌عدالت‌های وصف‌ناپذیر رژیم اسلامی درحال گسترش است. جنبش زنان علیه آپارتاید جنسی رژیم اسلامی، جنبش جوانان برای رهائی ازتباهئ همه جانبه‌ای که جمهوری جهل و فقرو تاریک‌اندیشی به آنها تحمیل کرده است، جنبش‌ علیه تبعیضات ملی در مناطق ملی کشورمان که دراعتصاب عمومی کردستان خود را جلوه‌گر ساخت، جنبش اهل قلم برای آزادی‌ بی‌حصرواستثناء اندیشه و ... شواهدی است که خبراز رشد جنبش‌های اجتماعی در کشورمان می دهد. همآیش جنبش کارگری با سایرجنبش‌های اجتماعی درپیکار مشترک علیه رژیم جمهوری اسلامی، بی‌شک می‌تواند دامنه مبارزات توده‌ای را گسترش داده و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را از طریق جنبش همه مردم تسریع سازد.

 

در سالگرد جنبش قهرمانانه سیاهکل باید با شوروایمان آرمانی پیشگامان جنبش سیاهکل به وظائفی که دربرابرجنبش سوسیالستی کشورمان قرار دارد پاسخ گفت.

 

درود برخاطره فراموش‌ نشدنی شهدای جنبش سیاهکل

 

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر)

 

 

 

 

٢١ بهمن ١٣٨۴ ١٠ فوريه ٢٠٠۶