موج جدید دستگیریها، زندان، شکنجه واعدام درایران را قویامحکوم می کنیم!

آزادیخواهان جهان ومدافعان بین المللی حقق بشر :

 

درپی تشدید دستگیرها و زندان درماه گذشته ، موج عظیم دستگیری فعالان کارگری به همراه اعضاء خانواده و کودکان آنان ، تهاجم وسیع به خانقاه دراویش درشهر قم،وحمله بهاجتماع مسالمت آمیزمردم ماکودز آذربایجان نشان ازدوردستگیری شتابزده وسیع را بنمایش گذاشت. به این هاباید دستگیری اهوازو کردستان را نیزاضافه کرد.

فشارواختناق همه جانبه در سطح جامعه ایران وسرکوب های گسترده اجتماعی ، درکناراعتراضات وسیعی که دراهوازوکردستان وآذربایجان دیده شده که به موج دستگیری ها انجامید . اوضاع کشوردردل شرایط موجود که پرونده اتمی ایران به امرفوری شورای امنیت کشانده شده است . رژیم جمهوری اسلامی دست به کشتاردیگر باره زده است . دراین شرایط که زمینه سازی تهاجم پرشتاب آمریکا واسرائیل به ایران در سطح مطبوعات دنیا موجی از تشویش را بجا می گذارد . آنچه که مايه نگرانى عميق آزاديخواهان شده است، وضعيت دشوارزندانيان سياسى است كه گروگان هاى مردمان کشورمان درزندان های قرون وسطايى نظام اسلامی محسوب مى شوند. ما به تجربه مى دانيم كه رژيم تاكنون هرزمان كه خود را درتنگناومحاصره دیده و موجوديت کیان اسلام رادرخطریافته است ، دست به سلاخى و انتقام گيرى از زندانيان سياسى زده است. بعد ازجام زهری که خمینی سرانجام سرکشید تا جنگ را پایان یافته اعلام دارد، كشتارزندانيان سياسى درتابستان67 جلوه اى ازهمين انتقام جويى کورو ضد بشری وحشتناك بود. امروزنیزاعدام دزدانه حجت زمانی و پوشاندن عمل فضاحت بارخود ازچشم جهانیان و افکارعمومی کشورو سرانجام برملا شده این اعدام ، موج آشکاردستگیری ها و پرونده سازی ها را نیزهویدا ساخت .

باتوجه به صدورحکم اخطاردو وزارتخانه ارشاد(صفارهرندی ) و وزارت اطلاعات ( محسنسی اژه ای ) به خرگزاری های رسمی مبنی برعدم انتشار خبرهای دستگیری ها و موارد نقض حقوق بشر درایران، مقامات رژيم نیزحاضرنيستند درباره گزارش هايى كه از منابع غيرحكومتى دررابطه با اعدام يا احتمال اعدام زندانيان سياسى انتشار يافته واكنش نشان دهند. ازجمله ؛ قربانعلی دری نجف آبادی دادستان کل کشوردرپاسخ این پرسش : آیا برای 7 تن ازدستگیر شده گان بمب گذاری های اخیراهوازحکم اعدام صادر شده است، پاسخی نداد. وزیرکشورورئیس شورای امنیت کشور مصطفی پورمحمدی نیز ازجواب خودداری کردو گفت : "من در این خصوص ، حق اظهار نظر ندارم واضافه کرد مسئولیت قضایی ندارم تا حکم قضایی اعلام کنم " .

به گزارش سازمان حقوق بشركردستان اسامی 7 کشته و25 زخمی واز تعداد دستگیر شده گان اطلاعی دردست نیست . همین منبع خبر می دهد : سه زندانی محکوم به اعدام به نام های "جهان علی محمدى"، "بخش علی محمدى"و "عبادالله قاسم زاده" که از يک سال پيش در زندان مرکزی اروميه به سر مى بردند، ازچندی پيش به خارج از بند انتقال داده شده اند." درگزارش سازمان حقوق بشر کردستان ، بيم آن رفته است كه اين سه زندانی محکوم به اعدام جهت اجرای حکم به خارج از بند منتقل شده باشند. اين سه زندانى به همراه چند زندانی ديگر از فرقه مذهبى" اهل حق" بوده و درسال گذشته درجريان درگيری با نيروهای امنيتی و انتظامي، در حومه شهر مياندوآب دستگير و به اعدام محکوم شده اند." همچنین گزارش ديگر تاييد حكم اعدام يكى از دستگيرشدگان درگيرى هاى تابستان گذشته در شهر مهاباد به نام مصطفى رسول نياست. براساس اين خبر وى كه به اتهام ضرب و جرج يك "گروهبان نيروی انتظامی دستگير و دراروميه زندانی شده بود، به قصاص نفس محکوم گرديده و اخيرا حکم وی درشعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان اروميه تاييد و روز 29 بهمن ماه به نامبرده، ابلاغ شده است."از سوی دیگر درخوزستان هم به بهانه فشارهای خارجی برای 7 نفر از٤۶ نفر از کسانی که رژیم مدعی است در رابطه با بمب گذاری های اخیر اهواز دستگیر شده اند احکام اعدام صادر شده است .

با این همه روزچهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۸٤ برابر با۱ مارس ۲۰۰۶‌رژیم جنایتکاراسلامی دوجوان اهوازی بنام‌های علي عفراوی و ‌مهدي نواصری را به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری‌های اخیراهواز در ملآءعام به دار آویخت. سردمداران رژیم فیلم اعترافات این دو جوان را یک هفته قبل از به دار آویختن آن‌ها از تلویزیون پخش کردند تا افکار عمومی را با خود همراه نمایند .

این اعمال جنایتکارانه‌ مقامات قضایی صرفا برای ایجاد رعب و وحشت در میان توده‌های مردم خوزستان ، آذربایجان وکردستان که در سال‌های اخیر با تحرکات اعتراضی و خیابانی برعلیه کل حاکمیت، نفرت وانزجارعمیق خود از رژیم را به نمایش گذاردند، دست وپا زدن های سران نظام را بنمایش می گذارد .

سازمان ما؛ ضمن محکوم کردن این اعدام ها، عموم سازمان ها ، احزاب و مدافعان حقوق بشررا فرا می خواند تا هم صدا دربرابر افکارعمومی جهان این اعمال ضد بشری را محکوم واز مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران درراه رهایی ازاین نظام، به دفاع برخیزیم!

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)

پنجشنبه، 11 اسفند ماه۱۳۸٤ برابر با ۲ مارس ۲۰۰۶‌