در روز ١٨‌مارس،

 

                            پیش به سوی

                                         جهانی‌سازی جنبش صلح 

                                                               علیه جهانی‌سازی جنگ

                                                                     

دولت آمریکا تحت عنوان جنگ علیه تروریسم، به خطر افتادن امنیت ملی آمریکا، حقوق بشر، دمکراسی، از بین بردن سلاحهای کشتار جمعی، مقابله با خطر گسترش سلاحهای هسته‌ای و... اعمال خشن‌ترین اشکال قهر و جنگ( گاه سرد، گاه گرم) را به ابزاری برای تحکیم سروری جهانی خود مبدل ساخته است.

 

منابع انرژی و شاهراه‌های انتقال آن آماج‌های مقدم منافع جهانخوارانه دولت آمریکا و انحصارات  چندملیتی آمریکائی هستند. اشغال افغانستان و عراق و تدارک برای غلبه بر ایران در حقیقت  "نقشه راه " واقعی  برای ایجاد خاورمیانه بزرگ تحت تسلط سیاسی دولت آمریکا و کنترل انحصارات آمریکائی هستند. در این میان حکومت‌های مرتجع فوق‌استبدادی مانند طالبان افغانستان، بعث عراق  و رژیم جمهوری اسلامی ایران بهترین مستمسک را برای توجیه سیاست‌های جهان‌گشایانه به  طراحان جنگ‌های امپریالیستی ارائه می دهند.

 

علیرغم تظاهرات میلیونی جهانی در روز پانزده فوریه ٢٠٠٣ ارتش آمریکا و متحدینش در هجده مارس ٢٠٠٣‌ تهاجم برای اشغال عراق را آغاز کردند. نتیجه این تهاجم اکنون برای همه جهانیان و به وِیژه اکثریت مردم آمریکا روشن شده است. کشور عراق به جهنمی از جنگ‌های فرقه‌ای، کشتار بی‌پایان و جنایت و ویرانی روزانه  و نیز قتلگاه سربازان آمریکائی مبدل شده است. فجایع شکنجه مستقیم زندانیان در زندان‌های تحت کنترل دولت آمریکا در افغانستان، ابوغریب و گوانتانامو و بر روی کار آوردن دولتی تحت فرمان در عراق که منابع نفتی و سایر منابع ثروت این کشور را بر روی انحصارات غارتگر چندملیتی بازگشوده است  الگوی دمکراسی صادراتی آمریکائی را به نمایش می‌گذارد.تهاجم به آزادی‌های فردی ومدنی، شنود شهروندان آمریکائی به بهانه مبارزه با تروریسم و سایر تدابیر ناظر بر تحدید آزادی‌های سیاسی، فردی و مدنی در آمریکا از نتایج دیگر این سیاست جنگ‌طلبانه است.

 

ایران اکنون به هدف بعدی سیاست‌‌های سلطه‌طلبانه دولت آمریکا مبدل شده است. تردیدی نیست هر نوع فشار نظیر تحریم اقتصادی و یا حملات موضعی تنها رژیم جمهوری اسلامی را تقویت کرده و به سرکوبگران حاکم بهانه‌ای تازه‌ای برای تهاجم بیشتر به جنبش‌کارگری و جنبش‌های مردمی خواهد داد. ما اعلام می‌کنیم که اکثریت مردم ایران که از سیاست‌های ارتجاعی رژیم جمهوری اسلامی به تنگ آمده‌‌اند نیازی به توپ و تانک و سربازان آمریکائی نداشته و ندارند؛ آنها کار رژیم اسلامی را یکسره کرده و رهائی را با  دستان توانای خود فتح و ثبت خواهند کرد.

 

برای ما مبارزه علیه جنگ‌طلبی دولت آمریکا و مقاصد سلطه‌طلبانه‌اش از مبارزه علیه استبداد جدا نیست. اشغال استعماری به فاجعه‌ای نظیر عراق می‌انجامد و تداوم استبداد فقاهتی در ایران، کشورمان را به پرتگاه جنگ نزدیک می‌سازد. برای ما مبارزه علیه جنگ و برای صلح همانقدر حیاتی است که مبارزه علیه استبداد برای آزادی و دمکراسی . صلح و آزادی‌های بی حصر و استثناء از اجزاء سوسیالیسمی است که ما به عنوان بدیل رژیم جمهوری اسلامی برای آن مبارزه می‌کنیم از همین رو با تمام قوا از روز جهانی اعتراض به جنگ‌افروزی امپریالیستی حمایت می‌کنیم.

 

در آستانه هجدهم مارس، روز جهانی مبارزه علیه جنگ، ما نیز هم صف همه نیروهای مترقی و به ویژه جنبش جهانی ضدسرمایه‌داری همه آزادگان جهان را به اعتراض علیه جنگ و حمایت از جنبش صلح فرا می‌خوانیم.

 

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

 پانزده مارس ٢٠٠٦