اطلاعيه

 

به دورازعوامل شحنه وشيخ ودرگروههای مستقل مردمی

به ياری زلزه زده گان استان لرستان بشتابيم

تازه زمستان جان سخت 1384به پايان برده نشده وروح وجان مردم کشورمان به آ وای دلپذيربهارنزدیک نگردیده، بارديگرزمين دهان گشوده و کودکان، زنان ومردان بیشماری ازساکنان منطقه لرستان رابا خودبه درون خاک بردوخانواده های بيشماری راداغ دارنمود.

خبرگزاری های رسمی ازلحظه وقوع زمين لرزه تاحال مرتب ميزان تلفات ومصدومين رالحظه به لحظه بالا ترنشان می دهند۰ بااينهمه چيزی که تاحال گزارش شده همه واقعيت خانه خرابی، مرگ ومير، میزان واقعی مجروحان رابازتاب نمی دهد۰ براساس آمارهای اوليه درجريان زلزله 6 ريشتری دراستان لرستان تا صبح امروز(جمعه)41 كشته‌ و 876 نفر زخمی و به 330 روستا بين 30 تا 100 درصد خسارت وارد شده است۰ دراین رابطه مهندس بارانى درگفت وگوبا خبرگزاری ايسنا اعلام داشت: " تاكنون براساس آمارارائه شده ازطريق مسئولین ذيربط، 330 روستا از شهرستانهاى دورود، بروجرد، خرم آباد والشتر بين 30 تا 100 درصد خسارت ديده‌اند." معاون ستاد حوادث غير مترقبه لرستان هم گفت:" آمارزخمی وكشته ‌شدگان زلزله در بروجرد به بيش از 700 نفررسيده است ومیزان کشته شده گان را بالای 70 نفراعلام می دارند."

آمارتلفات ومجروحين زلزله جمعه(11فروردین) درلرستان، همچنان روبه افزايش است. به گزارش ایلنا نماينده خرم آباد در مجلس هفتم گفت:" آمار تلفات ناشي اززلزله اخيردراستان لرستان با توجه به عمق حادثه قطعا بيش ازآمارهاي كنوني است." وي ادامه داد:" درحال حاضر بنا براعلام منابع مطلع حدود 200 روستا دراستان بروجرد واطراف شهرستان درود از 40 تا 100 درصد تخريب شده‌‏اند وقطعا شمار كشته‌‏شدگان ومجروحان به بيش ازميزان اعلام شده افزايش خواهد يافت." بدین ترتیب وبرپایه گزارشات مختلف، قهرطبیعت بیجان باردیگر خانه های خشتی را برسرساکنین اش خراب کرد وفرا رسیدن آغازبهاری دلنشین وفصل کار وتلاش را برای یکایک ساکنان آن منطقه با سختی روبروگردانید.

خبرگزاری ها گزارش دادند: باتوجه به وسعت خرابی وپس زلزله های پس اززمین لرزه اولیه، مردم با وحشت تمام شب را درخیابان ها بسربردند با این همه میزان خسارات کم نیست . مردم همچون زمین لرزه های پیشین اردبیل ، بم و میزان دزدی ها وچپاول اموال خویش وبه غارت برده شدن کمکهای جهانی وهمیاری های مردم ازسراسرایران به عملکرد نظام درامریاری رسانی ها بی باورند .

از نگاه مابرای پاسخگویی به انتظارات بیشمارمردم ، جا دارد که دانشجویان وجوانان وتشکل های مستقل زنان که تجربه غنی یاری رسانی به مردمان بم را با خود دارند درتیم ها وگروه بندیهای مستقل یاری رسانی واعزام نیرو به مناطق زلزله زده درامر یاری رسانی به زلزله زده گان وزیرآوارمانده گان، خودمستقلا مداخله کنند.

ما دراین شرایط خود را دراندوه بیکران همه ازدست شده گان این حادثه اسفباربا خانواده های آنان ومردم منطقه شریف استان لرستان شریک اندوه آنان می شناسیم ودراستمرارزندگی ومقاومت برای فروریزاندن نکبت جمهوری اسلامی که همچون زمین لرزه ای سهمگین برسراسرایران حکومت می کند، پایداری ومقاومت تان را فزون ترازپیش خواستاریم.

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

جمعه11 فروردين 1385 31 مارس 2006