کشتارمردم بی دفاع بلوچستان را محکوم می کنیم !

 

 

بیش از یک ماه است که کشتار مردم بلوچستان , بمباران روستا ها, و جا بجایی اجباری مردم از مناطق مرزی در بلوچستان برای ایجاد به اصطلاخ" سرزمین ها ی مرده" به شیوه ارتش اسراییل در سرزمین ها ی اشغالی فلسطینی, با عملیات نظامی گسترده ای در قالب مانوری به نام "اقتدار" برای برخورد با کسانی که اشرار و وابستگان به بیگانه خوانده می شوند, اغاز شده است.

 سران رزیم اسلامی که معمولا از این بهانه برای تامین اقتدار جهنمی خود در برابر مبارزات مردم در همه جا استفاده میکنند, با اعزام 22 هزار نيروی انتظامی و ايجاد پايگاه های جديد و  شورای امنيت شرق كشور و اعلام خالت جنگی به لشکر کشی علیه مردم بلوچستان برای به اصطلاخ  استقرار امنيت پرداخته اند. امنیتی که با تحمیل فقر و گرسنگی و بیکاری و تبعیض ملی و مذهبی و سرکوب مردم برهم خورده است .  

 امنیت واقعی مردم ما با هر ملیت و مذهب و مسلکی که دارند با تامین نان و ازادی و برابری برای همه و زندگی صلح امیز شرافتمندانه و انسانی و بدون تبعیض در کنار همدیگر استقرار خواهد یافت. امنیتی که تضمین وافعی در برابر اقتدار شوم و خونباری است که قدرت های امپریالیستی جهان و رزیم جهنمی اسلامی می خواهند با تحمیل جنگ و برادرکشی و نسل کشی به مردم زحمت کش و رنج دیده ما تحمیل کنند. اقتداری که تنها میتواند بر ویرانه های حاصل از نفرت و انزجار برادر کشی و نسل کشی جنگ های خانمان سوز قومی و مذهبی دا خلی برفرار شود تا  در سایه سیاه ان غارت و چپاول همین مردم با ملیت ها و نزاد ها و مذاهب مختلف ممکن گردد.

 مردم ما از کرد و عرب و بلوچ گرفته تا ترک و فارس اگاه تر و هوشیار تر از انند که در دام چنین توطیه شومی گرفتار شوند. سازمان ما با فرا خواندن کارگران و مردم زحمتکش از ملیت ها و مذاهب مختلف به مبارزه هم گام و هما هنگ در برابر ستم و استثمار و تبعیض رزیم اسلامی و توطیه جنگ امپریالیستی , لشکر کشی نظامی به بلوچستان و کشتار مردم بی دفاع بلوچ را محکوم می کند.

 

زنده باد ازادی! زنده سوسیالیسم !

 زنده باد هم بستگی برادرانه مردم زحمت کش ما در مبارزه برای ازادی و برابری !

سرنگون باد رزیم جمهوری ا سلامی!     

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)-5 خرداد 1386