اطلاعیه

 

ازتجمع اعتراضی زنان ایران برای لغو قوانين زن ستيزرژیم جمهوری اسلامی

در 22 خرداد85 پشتیبانی می کنیم!

 

 

ایرانیان آزادیخواه:

جمعی از فعالان جنبش زنان با صدور اطلاعیه ای آورده اند : همه شهروندانى که به نقض حقوق زنان در قوانين موجود اعتراض دارند، مى خواهيم به گردهم آيى که به اين منظور درروزدوشنبه 22 خرداد ماه 1385 (ساعت 5 الى 6 بعدازظهر در ميدان هفتت تیر ) برگزار می شود، بپیوندند . تجمع کننده گان در اطلاعیه شان قید کرده اند : خواسته های مشخص خود را از جمله؛ منع چندهمسري، لغو حق طلاق يکطرفه مرد، حق ولايت و حضانت بر فرزند توسط پدر و مادر به طور مشترک، تصويب حقوق برابر در ازدواج (مانند حق بدون قيد و شرط اشتغال و حق تابعيت مستقل زنان متاهل و...)، تغيير سن کيفرى دختران به 18 سال، حق شهادت و ديه برابر، و لغو قانون قراردادهاى موقت كار و ديگر قوانين تبعيض آميز اعلام خواهيم کرد.

سازمان ما فراخوان زنان در22 خرداد85 را در شرایطی که جامعه ایران انباشته ازاعتراض ، اعتصاب و بالندگی تحرکات هر روزه در گوشه وکنار کشور می بیند، و دربرابراین خیزش روزمره، نقش اوباشان و عوامل اطلاعاتی را در تهاجم به این اجتماعات درنده خوتر می یابد، همه زنان و مردان آزادیخواه وجنبش های برابری خواهانه کارگران و دانشجو یان، فعالان ملی ، روشنفکران ترقیخواه را دعوت می نماید که در این حرکت و پیکارمسالمت جویانه زنان در روزدوشنبه درکنارهم جای گیرند تا عرصه تهاجم و سرکوب را بر حکومتیان تنگ ترو ناممکن سازند.

دفاع از مطالبات زنان ونه گفتن برآپارتاید تبعیض جنسی درایران و پشتیبانی ازخواسته های فوق، تنها با حمایت وملحق شدن به تظاهرات وهر چه گسترده ترساختن ، عرصه پیکار متحدانه ما، می تواند پاسخ گیرد و پیشروی را برای تشکلات مستقل اجتماعی ومطالباتی جنبش های اعتراضی ممکن گرداند.

سازمان ما باردیگر، همه آزادیخواهان ایران را مخاطب قرار داده و آنان را به شرکت فعال در اجتماع روز دوشنبه22 خرداد1385 ، برای لغو تمامی احکام و قوانین زن ستیزو دیگر قوانین ضد مردمی جمهوری اسلامی ایران ، فرا می خواندتا در این حرکت اعتراضی حضوری فعال و همه جانبه داشته باشند.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

زنده باد تشکلات مستقل زنان، درراه آزادی و پیکارزنان

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

19خرداد 1385برابر 19 ژوئن 2006

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)