کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر)

 

برای آزادی منصور اسانلو، محمود صالحی و همه زندانیان سیاسی

علیه اقدامات سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی

و تحریم‌هائی که تنها کارکردش افزایش سرکوب و فقر است

در کارزار ششم مارس شرکت کنیم!

 

رژیم جمهوری اسلامی ایران علیرغم اعتراضات وسیع در داخل و خارج از کشور همچنان منصور اسانلو و محمود صالحی را که در وضعیت مزاجی بسیار بدی به سر می برند، در زندان نگهداشته است. نیروی‌های سرکوب رژیم فقها علیرغم آن که هیچ مدرک و سندی علیه این دو رهبر کارگری در دست ندارند و در حالی که تمامی ترفندهای آنها برای پاپوش‌سازی نقش بر آب شده، از آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی استنکاف می‌ورزند.

 

اما سرکوب جنبش کارگری‌همچنان ادامه داشته و تنها محدود به زندانی ساختن این دو رهبر کارگری نیست.دستگاه‌های سرکوب رژیم اسلامی تلاش کرده اند تا  از طریق بیکارسازی فعالین سندیکای شرکت واحد و اعمال گرسنگی و فقر اقتصادی به خانواده‌‌‌های آنها، پرونده‌سازی، تهدید به محاکمه و زندان این تشکل نوپای کارگری را  به مرز نابودی و انحلال بکشانند. سرکوب فعالین کارگری به همین جا ختم نمی‌شود. درروزهای اخیر شاهد صدور حکم شرم‌آور زندان و شلاق برای  یازده تن از فعالین کارگری در سنندج هستیم که خشم ونفرت همه آزادی‌خواهان را علیه رژیم قرون وسطائی برانگیخه است. فشار بر معلمان زحمتکش که از طریق اعتراضات خود درخواست‌‌های این بخش از طبقه کارگر ایران را با وضوح غیرقابل انکاری در سطح جامعه مطرح کردند، متوقف نشده است. اقدامات سرکوبگرانه علیه جنبش دانشجوئی، جنبش زنان، جنبش اقلیت‌های ملی در همه مناطق ملی ایران( کردستان، بلوچستان، خوزستان، آذربایجان) با شدت ادامه دارد.

 

علاوه بر اقدامات سرکوبگرانه دستگاه‌های انتظامی و امنیتی و فشار بحران اقتصادی و گسترش فقر و فلاکتی که ناشی از حاکمیت ارتجاعی و ضدمردمی رژیم جمهوری اسلامی است( و امروزه  بیش از پیش هست و نیست اکثریت مردم ایران را نشانه گرفته  ) تحریم‌های اقتصادی که توسط قدرتهای امپریالیستی و در راس آنها دولت آمریکا به بهانه مسئله هسته‌‌ای اعمال می‌گردد، وضعیت اکثریت مردم ایران را هر چه وخیم‌تر می‌سازد.از سوئی، سران رژیم جمهوری اسلامی با بهره برداری از منازعه خود با دولت آمریکا،  به بهانه خطر دخالت خارجی سرکوب را تشدید کرده و فشار بر جنبش‌ کارگری و جنبش‌های اجتماعی را افزایش می‌دهند، از سوی دیگر، فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها که خود را در تشدید بحران اقتصادی و افزایش تورم منعکس می‌سازد با افزایش هر چه بیشتر فقر و فلاکت عرصه را بر زندگی اکثریت خانواده‌های کارگری و زحمتکش تنگ ساخته و آنها را به قعر تباهی جسمی، معنوی،اجتماعی و اقتصادی می‌راند.

 

ای. تی .اف( فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل) و ای. یو. تی .سی( کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌‌های کارگری) روز ششم مارس را روز جهانی همبستگی با کارگران ایران اعلام کرده و از همه اتحادیه‌های وابسته به خود خواسته‌اند که در این روز کارزارهائی برای همبستگی با کارگران ایران و آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی برپا دارند.ما نیز از کلیه فعالین کارگری و نیروهای آزادی‌خواه و مترقی می‌خواهیم که در این کارزارها فعالانه شرکت کرده و یا خود راسا" کارزارهائ مشابهی رادر همین راستا سازمان دهند. آزادی فوری منصور اسانلو و محمود صالحی، قطع احکام جنایتکارانه علیه فعالین سنندج، قطع فشار و پیگرد بر سندیکای شرکت واحد و برگرداندن فوری همه اخراج شدگان به سر کار همراه با پرداخت کامل حقوق‌‌شان از اولین روز اخراج، آزادی کلیه معلمانی که به زندان محکوم شده اند و قطع پیگرد سایر فعالین معلمان، قطع فوری اعمال شکنجه  فعالین دانشجو و آزادی فوری و بی‌قیدوشرط همه آنها، قطع فشار و پیگرد فعالین زنان و فعالین مناطق ملی و آزادی همه فعالین دستگیر شده این جنبش‌ها، بویژه لغواحکام اعدام علیه فعالین کرد، بلوچ، عرب و بالاخره آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی باید از درخواست‌هائی باشد که در این روز همبستگی جهانی مطرح می‌گردد.

 

 در کنار این درخواستها، باید سیاست‌های جنگ‌طلبانه امپریالیستی و نیز تحریم‌ها که تاثیرات ویرانگری بر جنبش‌ها و وضعیت اکثریت مردم ایران دارد نیز محکوم شود. بر فعالین ایرانی است که از دو تشکل فراخوان دهنده  بخواهند که مواضع خود را صریحا" و علنا" علیه خصلت ضدکارگری، ضدمردمی و تخریبی تحریم‌ها و سیاست‌های جنگ‌طلبانه امپریالیستی اعلام کنند.

 

کارزار مبارزه برای آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی خصلت جهانی یافته و میلیونها انسان عاشق آزادی و برابری در سراسر جهان از وضعیت آنها مطلع شده و خواهان آزادی فوری آنها هستند. ششم مارس فرصتی است که کار آگاه‌گرانه  در سطح بین‌المللی  برای آزادی این دو رهبر کارگری، آزدای حق تشکل و تجمع و آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی را هر چه بیشتر گسترش دهیم !

 

برای آزادی منصور اسانلو، محمودصالحی

قطع پیگرد از فعالین سندیکای شرکت واحد و همه فعالین کارگری

برگردان به کار همه اخراج شدگان شرکت واحد و پرداخت کامل حقوق آنها

لغو احکام ضدانسانی علیه کارگران سنندج

و آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی

و محکوم کردن تحریم‌های اقتصادی که فقر و مسکنت در میان اکثریت مردم گسترش می دهد

از آکسیون ششم مارس حمایت کرده و در آن فعالانه شرکت کنیم!

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران(ر اه کارگر)

چهارم مارس 2008