شکنجه کارگران دستگیر شده هفت تپه را محکوم می‌کنیم!

بر اساس گزارشات منتشره توسط فعالان حقوق بشر در ایران کارگران دستگیر شده هفته تپه مورد ضرب و شتم نیروهای اطلاعات قرار گرفتند. در این گزارش گفته میشود:

"در جریان دستگیریهای گسترده کارگران و حکومت نظامی اعلام نشده در تاریخ 01 خرداد ماه که بیش از 26 کارگر دستگیر شدند. تعدادی از کارگران در اداره اطلاعات و آگاهی شوش بشدت مورد ضرب وشتم قرار گرفته اند، ازجمله آنها آقای نجات دهلی از فعالین کارگری که هنوز آثار ضرب وشتم بر بدن ایشان باقی مانده است و چهره ایشان متورم می باشد.فردی بنام علی کرم خسروپور که در دستور دادن و ضرب و شتم کارگران نقش مستقیم داشت. خسروپور هنگامی که کارگران را به آگاهی شوش آورده بودند او با اشاره به آقای نجات دهلی می گفت: این در تحریک کارگران شرکت داشته او را بزنید."

علاوه بر شکنجه، دستگاه قضائی رژیم جمهوری اسلامی ایران تعدادی از فعالین کارگری شرکت نیشکر هفت تپه را با اتهامات واهی و بی پایه و اساس به محاکمه کشیده است. ما مجموعه فشارهای اعمال شده به کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را قویا" محکوم می‌کنیم. مطالبات کارگران درخواست‌هائی کاملا" برحق است که باید فورا" و بی قید و شرط  بر آورده شود.

ما همچنین از همه نهادها، تشکلها و سازمانهای طرفدار حقوق کارگران در ایران و در سراسر جهان می‌خواهیم که بهر شکل ممکن و موثر از اعتراضات برحق کارگران شرکت نیشکر هفت تپه حمایت به عمل آروند.

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران(ر اه کارگر)

 

٢٥ ماه مه 2008