١٢ کارگر دستگیر شده کارخانه نیشکر هفت تپه

باید فورا" و بدون قید و شرط آزاد شوند!

بنا بر گزارشات منتشره، نیروهای سرکوب رژیم جمهوری اسلامی  در روز ٦ خرداد  به تجمع کارگران نیشکر هفت تپه که در برابر فرمانداری شوش تجمع اعتراضی کرده بودند یورش برده و دوازه تن از کارگران را بازداشت کردند. در گزارش" فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"آمده ست:

 "ساعتی پیش نیروهای امنیتی و گارد ویژه به کارگران معترض در مقابل فرمانداری شوش یورش بردند و در حدود  ١٢ کارگر را دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.رفتار این نیروها با کارگران هنگام دستگیری وحشیانه بوده است . در حال حاضر کارگران در سطح شهر حضور دارند و مصمم هستند که به اعتراضات تا رسیدن به خواسته هایشان،   ادامه دهند. نیروهای گارد ویژه و امنیتی و انتظامی دوباره با خودروهای خود  در سطح شهر به حرکت در آمده اند و با مانور دادن سعی در ایجاد رعب و حشت دارند."

این اقدامات سرکوبگرانه  در شرایطی صورت می‌گیرد که کارگران علیرغم و عده و وعیدهای متعدد مسئولین هنوز حقوق سه ماه گذشته خود را دریافت نکرده، پرونده سازی علیه نمایندگان کارگران در بیدادگاه‌های رژیم اسلامی ادامه داشته و سایر درخواست‌های برحق آنها نظیر برکناری مدیرعامل و نیز رئیس حراست - شرکت که در سرکوب کارگران نقش مستقیم دارد- هنوز اجابت نشده است.

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اما  حق اعتصاب و تجمع را حق مسلم خود دانسته و به اعتصاب، تظاهرات وتجمعات اعتراضی‌شان همچنان ادامه می‌دهند. به همین سان، حق تشکل و از جمله ایجاد سندیکا نیز حق مسلم کارگران نیشکر هفت تپه بوده و ایجاد آن که مسلما" مبارزات کارگران را هر چه موثرتر و متشکل تر خواهد ساخت به هیچ وجه نیازی به اجازه از رژیمی ضدکارگری جمهوری اسلامی نداشته و ندارد.

ایجاد تشکل‌های کارگری در میان کارگران صنعت قند بویژه در خوزستان که دهها هزار کارگر در آن شاغل هستند می تواند  مبارزه کارگران این بخش و همبستگی طبقاتی میان آنها  برای درخواست‌‌های مشترکشان را - که اکترا" در نتیجه عملکرد مافیای شکر و  سیاست‌های خانمان برانداز دولت اسلامی درروند ورشکستگی  و در نتیجه اخراج دسته جمعی کارگران قرار دارند -  توامند ساخته و از بیکارشدن  هزاران هزار کارگر و در غلطلیدن آنها در غرقاب فقر مطلق وتباهی اجتماعی   جلوگیری کند.   

١٢ کارگر دستگیر شده در اعتراضات ششم خرداد باید فوری و بی‌قیدوشرط آزاد شوند. حق تشکل و اعتصاب یکی از بنیادهای  اصلی حقوق شهروندی و یکی از اجزاء اصلی آزادی‌های بی‌قیدوشرط سیاسی است که اکنون کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در راس مبارزه برای دست‌یابی به آن قرار دارند. مبارزه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در عین حال مبارزه علیه امواج  روبه گسترش تبعیض و  بی‌عدالتی اجتماعی، سقوط اقتصادی، تهیدست و حاشیه‌شدگی شدیدی است که زندگی اکثریت شهروندان جامعه ما را تهدید میکند.   از همین رو بر کارگران و زحمتکشان و همه مردم آزاده ایران است که مبارزه کارگران نیشکر هفت تپه را بخشی از مبارزه خود برای آزادی و برابری دانسته و بهر طریق ممکن و موثر از این مبارزه حمایت کنند.

 

تشکل‌ها، نهادها و سازمانهای طرفدار حقوق کارگران  و حقوق شهروندی در داخل و خارج از کشور باید به پیگیرترین شکل ممکن مبارزات کارگران شرکت نیشکر هفت ‌نپه را برای اطلاع افکار عمومی در ایران و جهان منعکس ساخته و  حمایت‌ عموم  کارگران و زحمتکشان و مردم آزاده ایران و نیز سازمانهای کارگری، اتحادیه‌ای، احزاب چپ ومترقی بین‌المللی و نیز عموم نهادهای طرفدار حقوق بشر وشهروندی در جهان را، از این مبارزات جلب کنند.

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

٨  خرداد   ١٣٨٧

٢٨ مه    ٢٠٠٨