پیام کمیتۀ مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

به

شرکت کنندگان در اعتصاب غذای زندانیان سیاسی سابق در برلین و ونکوور

و تحصن لندن

 

علاج فاجعه قبل از وقوع باید کرد

 

رفقا و دوستان!

 

جمهوری اسلامی هیچ گاه چنین زیر فشارسهمگین جنبش وسیع مردمی و افکار عمومی جهانیان قرارنداشته است و این همه حاصل رشادت ها و از خود گذشتگی مردمانی است که مصممند نقطۀ پایانی بر سی سال حکومت جنایت و بیعدالتی بگذارند. مردم تاوان این خیزش بلند را با سرکوب ، زندان ، شکنجه و کشته های تاکنونی خود داده اند. فرا تر از آن همانگونه که خود آگاهید و در فراخوان خود نیز آورده اید، هیولای زخم خوردۀ جمهوری اسلامی با به گروگان گرفتن دستگیرشدگان اخیر مترصد فرجه ایست برای انتقام گیری و ایجاد فضای رعب و وحشت با تکرار جنایت هولناک کشتار زندانیان سیاسی در دهۀ سیاه شصت.

اما تجربۀ خونبار دهۀ شصت که اغلب  شما از جان بدربردگان آنید و هشیاری حاصل از آن می تواند با بسیج وسیع و فعال افکار عمومی چه در داخل ایران و چه خارج با اهرم های مؤثری که در اختیار دارد قاطعانه جلو چنین فاجعه ای را بگیرد. هیولای جمهوری اسلامی فقط در خفا می تواند چنین جنایاتی را سازمان دهد . آگاهی و فشار همه جانبۀ افکار عمومی ایران و جهان میتواند مانعی جدی در مقابل ددمنشی این رژیم جنایتکار و عواقب آن بوجود آورد.

اقدام مسئولانه و به موقع شما در کنار مجموعۀ اقدامات انسان های آزدیخواه در سراسر جهان گام مؤثری است در مهار این هیولای زخم خورده .

سازمان ما صمیمانه در این مسیر با همۀ توان خود در کنار شما ست و همگان را در هر کجا که باشند به همگامی و همدلی با این حرکت دعوت کرده،  برای این اقدام شما آرزوی پیروزی می کند که  در گام نخست عبارت است از: آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و انحلال نهاد های سرکوب نهان و آشکار رژیم.

دستتان را به گرمی می فشاریم.

 

زنده باد آزادی             زنده باد سوسیالیسم

مرگ بر جمهوری اسلامی

 

کمیتۀ مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

23 ژوئیۀ 2009