در دهمین سالگرد 18 تیر ماه, آزادی بی قید و شرط و فوری همه زندانیان سیاسی را به حکومت کودتا تحمیل کنیم

دهسال پیش در چنین روزی, جنبش دانشجویی ایران برگ زرینی به افتخارات جنبش آزادیخواهی و برابر طلبی مردم ایران افزود و هیجدهم تیر؛ همچون 16 آذر در تاریخ مبارزات مردم ایران ثبت شد.

دهسال پیش دانشجویان در اعتراض به سرکوب مطبوعات بپاخاستند و با شعار آزادی اندیشه همیشه؛ همیشه, زندانی سیاسی آزاد باید گردد, مرگ بر استبداد, زنده باد آزادی, شیخ علی پینوشه؛ ایران شیلی نمیشه, خیزش 6 روزه ای را بر پا کردند و چنان فضای اجتماعی و سیاسی ایران را تحت الشعاع مبارزات قهرمانانه شان برار دادند که کلیه جناحهای حکومتی به هراس افتادند و حکومت اسلامی از وحشت مرگ, با گسیل اوباش و ارازل حکومتی , پاسداران و بسیچیان مطیع ولایت به خیابانها و دانشگاهها و سرکوب خشن اعتراضات خیابانی, دستگیری فعالین و رهبران جنبش دانشجویی توانست موج جنبش 18 تیر ماه 1378 را سرکوب کند. اما شعله ای که 18 تیر بر افروخت هرگز خاموش نشد و چنان در اعماق جامعه نفوذ کرد که پس از دهسال میلیونها نفر از مردم به خیابانهاریخته و همان شعارها را با صدای بلند تکرار کرده و می کنند.

اکنون که حکومت اسلامی, پس از کودتای انتخاباتی احمدی نژاد خامنه ای, بیش از هر زمان دیگری با بحران مشروعیت روبرو شده است؛ 18 تیر امسال فرصت بی نظیری است برای جنبش آزادیخواهی و برابر طلبانه مردم ایران فراهم کرده است. تظاهرات گسترده مردم در روزهای پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری و خصوصا تظاهرات و اعتراضات میلیونی آنان در هفته های پس از 22 خرداد, نشان داد که جامعه ایران حکومت اسلامی را بر نمی تابند؛ مردم ایران با تظاهرات میلیونی خود به عدم مشروعیت حکومت کودتایی ولایت فقیه صحه گذارده اند و در تظاهرات میلیونی خود با صدای رسا به تمام جهانیان اعلام کرده اند که خواهان حق رای آزاد وبرابرند و می خواهندخود سرنوشت خویش را بدست گیرند.

در این شرایط است که حکومت اسلامی با خیزش عظیم توده ای روبرو شده است؛ پاسداران نظام جنایتکار حاکم, با دستگیری, شکنجه و کشتار مخالفین عقیدتی خود, با انباشتن زندانهای کشور از مخالفین, با بستن مطبوعات و رسانه ها و وبلاگها و حتی ارتباطات تلفنی؛ با گسیل چماقداران و آدمکشان سیاه پوش در خیابانها برای شکار جوانان و ضرب و جرح تظاهرکنندگان در صدد سرکوب وحشیانه جنبش آزادیخواهی و عدالت طلبانه مردم ایرانند.

نباید گذاشت این سیاست وحشیانه سرکوب, جنبش عدالت طلبانه مردم ایران را خفه کند. باید با گسترش پیوندها میان جنبشهای آزادیخواهانه و برابرطلبانه دانشجویان, زنان, کارگران, جوانان, بیکاران ئ تعمیق روابط طبیعی میان این جنبشها و پیوندهای استوار بین آنها, جنبش آزادی را به جنبش برابرطلبانه پیوند داد. باید با تماس مستمر با رسانه هاس داخلی و بین المللی, استفاده از اینترنت و وبلاگ ها, تلفن و تمام وسایل ممکن اخبار روزانه از مبارزات مردم ایران و از وضعیت زندانیان سیاسی سکوت و سانسور حکومتی را در هم شکست. در عین حال وظیفه همه نیروهای آزادیخواه و بشر دوست ایرانی در خارج از کشور است که با تداوم تظاهرات گسترده که در سراسر جهان جریان دارد و افزودن تمام اشکال دیگر مبارزاتی و تماس مستمر با رسانه ها, نهادهای مدافع حقوق بشر, احزاب و نمایندگان پارلمانها در کشورهای میزبان, خواست اعمال فشار بر حکومت اسلامی برای پایان دادن به سرکوب دگراندیشان و مخالفین حکومت کودتا ئ برای آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی در ایران را طلب کنند.

بی شک همبستگی بین المللی با مبارزات مردم ایران, تاثیر بسیار زیادی بر جنبش آزادیخواهی مردم ایران خواهد داشت و مردم ایران را در هم شکستن سیاست ارعاب و سرکوب کودتا یاری خواهد کرد.

گرامی باد 18 تیر, روز خیزش جنبش شکوهمند دانشجویی

زنده باد آزادی, زنده باد سوسیالیسم

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

17 تیر 1388/ هشتم ژوئیه 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع